Prioritná os 2 (operačný cieľ 2.2)

Oznam o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov pre projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady presahujú 25 mil. EUR v programovom období 2007-2013.


Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

Prílohy: