Legislatíva EÚ a SR

Právne predpisy EÚ

Nasledovné dokumenty sú dostupné na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

 • NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

o Nariadenie EK č. 1341/2008 (upravuje 1083/2006)
o Nariadenie EK č. 85/2009 (mení a dopĺňa 1083/2006
o Nariadenie EK č. 284/2009 (mení a dopĺňa 1083/2006)
o Nariadenie EK č. 539/2010 (mení a dopĺňa 1083/2006)

 • NARIADENIE RADY (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94;
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS);
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999;

o Nariadenie EK č. 396/2009 (upravuje 1081/2006);

 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006;

o Nariadenie EK č. 397/2009 (upravuje 1080/2006);

o Nariadenie EK č. 437/2010 (mení a dopĺňa 1080/2006);

 • ROZHODNUTIE RADY k Strategickým usmerneniam Spoločenstva v súdržnosti (OJ EU, L291, dňa 21. októbra 2006);
 • NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev;
 • NARIADENIE RADY (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
 • NARIADENIE EURÓPSKEJ KOMISIE (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

Právne predpisy SR  

Nasledovné dokumenty sú dostupné na adrese:
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm

Odvetvové  

 • Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

o Zákon 57/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z.

o Zákon 71/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z.

o Zákon 111/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z.

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
 • Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Uznesenie vlády SR č. 636 z 9. júla 2003 k národnému zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území
 • Uznesenie vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 k národnému zoznamu navrhovaných území európskeho významu  

Odvetvová legislatíva ES

Ochrana a racionálne využívanie vôd

 • Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky
 • Rozhodnutie č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES (Text s významom pre EHP)
 • Smernica 76/160/EHS Rady z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie
 • Smernica 98/83/ES Rady z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu
 • Smernica 75/440/EHS Rady zo 16. júna 1975 týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch
 • Smernica 91/271/EHS Rady z 21. mája 1991 týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd
 • Smernica 98/15/ES komisie z 27. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 91/271/EHS Rady pokiaľ ide o niektoré požiadavky stanovené v jej prílohe I
 • Smernica 80/68/EHS Rady zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemnej vody pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami
 • Smernica 91/676/EHS Rady z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
 • Smernica 76/464/EHS Rady zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia v Spoločenstve  

Ochrana ovzdušia

 • Smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o určovaní a riadení kvality ovzdušia
 • Smernica 2001/80/ES o obmedzení emisií z veľkých spaľovacích zariadení
 • Smernica Rady 99/30/ES z 22. apríla 1999 vzťahujúca sa na hodnoty limitov oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v ovzduší
 • Smernica 2000/69/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2000 týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v ovzduší
 • Smernica Rady 92/72/EHS z 21. septembra 1992 o znečistení ovzdušia ozónom  

Odpadové hospodárstvo

 • Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov
 • Smernica 94/67/ES Rady zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečného odpadu
 • Smernica 89/429/EHS Rady z 21. júna 1989 o redukcii znečistenia ovzdušia z existujúcich spaľovní komunálnych odpadov
 • Smernica 89/369/EHS Rady z 8. júna 1989 o prevencii znečistenia ovzdušia z nových mestských spaľovní komunálnych odpadov
 • Rámcová Smernica Rady 75/442/EEC o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 • Smernica Rady 94/31/EEC pozmeňujúca Smernicu 91/689/EEC o nebezpečnom odpade.
 • Smernica Rady 96/62/EC o posudzovaní a riadení kvality vonkajšieho ovzdušia.
 • Smernica Rady 2001/80/EC o obmedzení emisii určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení
 • Smernica Rady 96/61/EC o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovaniam životného prostredia
 • Smernica Rady 96/82 o kontrole veľkých havarijných nebezpečenstiev zahŕňajúcich nebezpečné látky
 • Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov  

Ochrana prírody a krajiny

 • Smernica 92/43/EHS Rady z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín upravená smernicou Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997
 • Smernica 79/409/EHS Rady z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva