Informácie o opravách/zmenách v rámci výziev

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je vykonať zmenu v ďalších podmienkach poskytnutia pomoci prostredníctvom doplnenia podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Zároveň vydaním tohto usmernenia dochádza k doplneniu príloh výzvy o prílohu, ktorou je Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore, Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy, ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 11.08.2015 na 26.08.2015, t.j. o 15 kalendárnych dní.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

–          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie

–          „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Usmernením sa do príloh výzvy dopĺňa príloha č. VI. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“), ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

V rámci podmienky poskytnutia pomoci – oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, sa medzi oprávnené výdavky projektu v rámci skupiny výdavkov 637 005 Špeciálne služby zaraďujú aj výdavky na zabezpečenie riadenia projektu dodávateľsky, t.j. externý manažment projektu (podporná aktivita projektu) v stanovenom limite zohľadňujúcom pravidlá hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, čo prispeje k vytvoreniu podmienok pre kapacitné zabezpečenie riadnej implementácie projektu.

V rámci ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie odstraňuje povinnú prílohu č. 16 ŽoNFP, ktorou je rozhodnutie príslušného okresného úradu o schválení plánu prác podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň vydaním tohto usmernenia dochádza k zmenám vo formálnych náležitostiach výzvy v časti – Kontaktné údaje pre bližšie informácie k výzve, ktorými sa aktualizujú telefonické kontakty na poskytovanie informácií k výzve.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore, Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy, ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 23.03.2015 na 07.04.2015, t.j. o 15 kalendárnych dní.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

–          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1  pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 2 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

 

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1 v znení Usmernenia č. 1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OPŽP dňa 14. 11. 2014 vydalo

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 7. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 1 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 buderiadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou je účtovná závierka za rok 2013, vykonať formálnu úpravu v rámci vzoru prílohy č. 2e) Žiadosti o NFP – Sumarizacia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9, upraviť vzor prílohy č. 2a) žiadosti o NFP – Test štátnej pomoci, v rámci ktorého bola upravená vysvetlivka k otázke č. 3 a presnejšie zadefinovať povinnosti žiadateľov o NFP pri predkladaní povinných príloh k žiadosti o NFP č. 2, 5, 11, 15 a 19.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPZP-PO3-14-1 (ďalej len „výzva“), ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 06.10.2014 na 21.10.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

–          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – Test štátnej pomoci“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príloha 02e žiadosti o NFP – Sumarizácia VO-OVS“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. augusta 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou je účtovná závierka za rok 2013, upraviť rozsah pôsobnosti obmedzenia vo vzťahu k aktivitám pozemkových úprav a doplniť pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce v rámci I. skupiny oprávnených aktivít, spôsob preukázania právneho vzťahu k drobnému vodnému toku, resp. jeho ucelenému úseku (časti), ktorý je predmetom realizácie projektu na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Zároveň vydaním usmernenia sa formálne upravuje vzor prílohy žiadosti o NFP – Sumarizacia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zosúlaďuje sa znenie vysvetliviek k niektorým povinným prílohám ŽoNFP uvedeným v Príručke pre žiadateľa s platnou a účinnou legislatívou.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPZP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“), ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

–          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „03d4_Priloha 02d ZoNFP – Sumarizacia VO-OVS“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

 

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 

Bližšie informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/Výzva č. OPŽP-PO2-14-1 z 30. 05. 2014


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 4 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-13-3“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii  na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 6. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 1 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 buderiadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 


 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 20. mája 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-4.Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 20 425 550,- EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

 •  Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-4“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 (ďalej len „výzva“) a zosúladiť znenie „Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“ a „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“ so znením povinných príloh, uvedených vo výzve. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 17.06.2014.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave maximálnej výšky celkových výdavkov projektu v rámci výzvy s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie vzhľadom na ukončenie oprávnenosti výdavkov projektov k 31. decembru 2015.Vzhľadom na skutočnosť, že pri projektoch s celkovými výdavkami vyššími ako 15 mil. EUR je nízka pravdepodobnosť ukončenia ich realizácie do konca roka 2015, Riadiaci orgán pristúpil k obmedzeniu výšky celkových výdavkov projektov.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3 (ďalej len „výzva. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 14.04.2014.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-13-3“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 160 428 500,- EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 (ďalej len „výzva“), upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy vo forme navýšenia finančných prostriedkov, vykonať formálne úpravy vybraných vzorov príloh žiadosti o NFP, upraviť a spresniť dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1“ a upraviť znenie dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 09.09.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-13-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 2a) žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 2c) žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 2e) žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 5 žiadosti o NFP – „Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 14 žiadosti o NFP –  Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 30.8.2013.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 4 žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 6 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 12 žiadosti o NFP –  Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 29. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-1 (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-1“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 13.08.2013.


Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 6 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 14 žiadosti o NFP –  Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie;
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 20 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 17. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 01.08.2013.

 
Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 6 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 14 žiadosti o NFP – „Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 20 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 28. júna 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1 (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO7-12-1, upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 31.07.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO7-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO7-12-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO7-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 4 žiadosti o NFP – „Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 5 žiadosti o NFP – „Sumarizácia dokladov potvrdzujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 6 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. mája 2013 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-12-1, upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 31.07.2013.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa nahrádza znenie „Prílohy č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. mája 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-3. Cieľom usmernenia je upraviť najmä vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-3 (ďalej len „výzva“). Zároveň boli v dokumentácii výzvy doplnené spresňujúce a vysvetľujúce ustanovenia a vykonané formálne úpravy nadväzujúce na vyššie uvedené zmeny výzvy. Dátum uzavretia výzvy sa v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 14.06.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13, ods. 3, písm. a) , b), c), e), g), h) a i) zákona č. 528/2008 Z. z., resp. nemajú za následok zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13, ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-3“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-3“, pričom nová verzia s vyznačenými zmenami vo forme sledovania zmien je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 2 žiadosti o NFP – sumarizácia všetkých vykonaných/ plánovaných verejných obstarávaní /obchodných verejných súťaží“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov potvrdzujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 8 ŽoNFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie. Úprava sa týka výlučne číslovania uvedeného v hlavičke prílohy.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 21 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci – regionálna pomoc“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. mája 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-2. Cieľom usmernenia je upraviť najmä vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-2 (ďalej len „výzva“). V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do dokumentácie výzvy dopĺňajú ustanovenia ohľadom preukazovania zhody s BAT technikami v zmysle citovaného zákona.Zároveň boli v dokumentácii výzvy doplnené spresňujúce a vysvetľujúce ustanovenia a vykonané formálne úpravy nadväzujúce na vyššie uvedené zmeny výzvy. Dátum uzavretia výzvy sa v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 14.06.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13, ods. 3, písm. a) , b), c), e), g), h) a i) zákona č. 528/2008 Z. z., resp. nemajú za následok zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13, ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-2“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-2“, pričom nová verzia s vyznačenými zmenami vo forme sledovania zmien je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-2 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia s vyznačenými zmenami vo forme sledovania zmien je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 2 žiadosti o NFP – sumarizácia všetkých vykonaných/ plánovaných verejných obstarávaní /obchodných verejných súťaží“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov potvrdzujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 8 ŽoNFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie. Úprava sa týka výlučne číslovania uvedeného v hlavičke prílohy.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 23 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci – regionálna pomoc“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 24 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci – skupinová výnimka“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozíciina stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 


 

Dôležité oznámenie k výzvam s kódom OPŽP-PO3-13-2 a OPŽP-PO3-13-3

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-2 a OPŽP-PO3-13-3 pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v súčasnosti pripravuje usmernenia, ktoré budú zverejnené v termíne do 27.05.2013, t.j. ešte pred dátumom uzavretia predmetných výziev.

 

Cieľom usmernení k uvedeným výzvam bude, okrem iného, najmä nahradiť vybrané prílohy žiadosti o NFP, ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP.

 

V súlade s navrhovanou úpravou budú žiadatelia povinní v rámci samostatnej prílohy ku dňu predloženia žiadosti o NFP, najneskôr však ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie nasledovných potvrdení:

–          potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

–          potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

–          potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

–          potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);

–          potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu  za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia tohto zákazu, potvrdenie preukazujúce vyššie uvedené podmienky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

 

V tejto súvislosti odporúča Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie všetkým potenciálnym žiadateľom začať s prípravou a zabezpečením vyššie uvedených potvrdení ešte pred vydaním plánovaných usmernení.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 25. apríla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy, upraviť a spresniť vybrané časti Príručky pre žiadateľa, ako aj doplnenie ďalšej povinnej prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok preukazujúcej financovanie projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-1. Dátum uzavretia výzvy sa v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 13.05.2013.

 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13, ods. 3, písm. a) , b), c), e), g), h) a i) zákona č. 528/2008 Z. z., resp. na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13, ods. 7 uvedeného zákona.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-1“, pričom aktualizovaná verzia s vyznačenými zmenami je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Formulár žiadosti o NFP“, pričom aktualizovaná verzia je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 1. marca 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1. Cieľom usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1 (ďalej len „výzva“). Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 20.03.2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle §13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO5-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 1. marca 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 (ďalej len „výzva“) a upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 03.06.2013.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.


Ministerstvo životného prostredia SR dňa 29. januára 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-11-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 41 881 510,21 EUR z Kohézneho fondu a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

 •  Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-11-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 28. júna 2012 vydalo Usmernenie č. 2 – informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej oprave textu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPŽP-PO1-12-1. Cieľom Usmernenia č. 2 je pozastaviť túto výzvu a predĺžiť termín uzavretia výzvy v nadväznosti na úpravu znenia viacerých dokumentov. Termín uzavretia výzvy sa usmernením zmenil z 29. júna 2012 na 16. júla 2012.

Zmeny vykonané usmernením:

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa pôvodný dátum uzavretia výzvy 29.6.2012 nahrádza nasledovným dátumom uzavretia výzvy: „16.7.2012“.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa zmenili niektoré ustanovenia dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa zmenilo poradie príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom pôvodná príloha č. 14 žiadosti o NFP sa presunula ako podpríloha k prílohe č. 2 žiadosti o NFP.
 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza elektronický vzor tabuľky ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie žiadateľa ako podprílohy k prílohe č. 2 Finančná analýza, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 16. mája 2012 vydalo Usmernenie č. 1 – informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej oprave textu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPŽP-PO1-12-1. Cieľom Usmernenia č. 1 je pozastaviť túto výzvupredĺžiť termín uzavretia výzvy v nadväznosti na úpravu znenia vysvetliviek k povinnej prílohe č. 21 žiadosti o nenávratný finančný príspevok a úpravy znenia definície oprávnených výdavkov. Termín uzavretia výzvy sa usmernením zmenil z 18. mája 2012 na 29. júna 2012.

Usmernením sa zmenil dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1“, ktorý je prílohou výzvy a jeho aktualizovaná verzia je k dispozícii na stiahnutie, ako aj dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, ktorý je tiež prílohou výzvy a ktorého aktualizovaná verzia je tiež k dispozícii na stiahnutie.


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 14. februára 2012 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-4-LSKxP. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť zoznam ukazovateľov pre určenie relevantnosti projektu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity v rámci výzvy kód OPŽP-PO4-11-4-LSKxP. Usmernením sa zmenil aj dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-11-4-LSKxP“, ktorý je prílohou výzvy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 27. októbra 2011 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 2 je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na predmetnú výzvu z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu zo 40 mil. EUR na 50 mil. EUR.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 20. septembra 2011 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť termín uzavretia predmetnej výzvy z 23. septembra 2011 na 11. november 2011.


Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňom 28.09.2010 pozastavilo výzvu a opravilo text pre výzvu OPŽP-PO2-10-3 zo dňa 30.06.2010.


Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňom 8. septembra 2010 pozastavilo výzvy a opravilo text pre výzvy OPŽP-PO1-10-1 zo dňa 04.06.2010 a OPŽP-PO2-10-1 zo dňa 11.06.2010.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňom 1. júna 2010 opravilo text prílohy pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zo dňa 19.02.2010.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňom 14.05.2010 aktualizovalo text pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zo dňa 19.02.2010.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňom 25.03.2010 aktualizovalo text pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zo dňa 19.02.2010.


Ministerstvo životného prostredia
 Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 24.2.2010 zverejnilo Informáciu o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 1.2.2010.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 30.10.2009 zverejnilo Informáciu o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 13.10.2009 zverejnilo Informáciu o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009 – finančná analýza


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 5.10.2009 zverejnilo Informáciu o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 29.9.2009 zverejnilo Informáciu o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO3-09-3 zo dňa 03. 08. 2009 a OPŽP-PO1-09-3 zo dňa 21. 08. 2009.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 15.7.2009 vydalo Oznámenie o oprave textu pre výzvu zverejnenú dňa 02.06.2009, kód výzvy OPŽP-PO3-09-2.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 2.7.2009 informuje o opravách textu pre výzvy zverejnené dňa 7.5.2009:

kód výzvy OPŽP-PO1-09-2

 

kód výzvy OPŽP-PO2-09-1

 

kód výzvy OPŽP-PO2-09-2

 

kód výzvy OPŽP-PO3-09-1

 

kód výzvy OPŽP-PO4-09-2

 


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP zverejnilo Informácie o zmene dátumu uzavretia výzvy a o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO1-09-1


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP dňa 5.5.2009 informuje o zmene termínov uzavretia týchto aktuálnych výziev:


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP  zverejnilo Informáciu o oprave textu pre výzvy:

kód výzvy: OPŽP-PO1-09-1 – zverejnená dňa 11. 02. 2009 kód výzvy: OPŽP-PO4-09-1 – zverejnená dňa 11. 02. 2009 kód výzvy: OPŽP-PO5-09-1 – zverejnená dňa 11. 02. 2009

Oznámenie o oprave a Príloha 02 žiadosti o NFP – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – sektor verejnej správy a súkromný sektor


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP informuje o opravách textu pre výzvy:

 • OPŽP-PO1-09-1(vyhlásená dňa 11.02.2009)
 • OPŽP-PO4-09-1(vyhlásená dňa 11.02.2009)
 • OPŽP-PO5-09-1(vyhlásená dňa 11.02.2009)

Oznámenie o oprave textu pre výzvy a Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 7.1.2009 zverejnilo Informáciu o oprave chyby v písaní pre výzvu OPŽP-PO3-08-5 k prílohe 02 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Finančná analýza – tabuľková časť


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vydáva dňa 17.12.2008 Oznámenie o oprave textu pre výzvu OPŽP-PO3-08-5 zverejnenej dňa 18.09.2008

Podsúbory:
Úprava týkajúca sa zmeny slovenskej koruny na menu euro bola vykonaná v nasledujúcich dokumentoch (všetky finančné údaje sa uvádzajú iba v eurách):

1) formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
2) príloha 01 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Opis projektu
3) príloha 02 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Finančná analýza – tabuľková časť POZOR ZMENA viac info viď. informácia zo dňa 7.1.2009
4) príloha 02 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Výpočet prevádzkových výdavkov pre projekty negenerujúce príjmy
5) Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF (pod 25MEUR v. 2.3)
6) príloha 02 k Príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy
7) príloha 03 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 2 žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa  25.09.2008 vydáva Informáciu o oprave v dokumente Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 -2013 (verzia 3.0, verzia 4.0 a verzia 4.1), ktorá tvorí prílohu výziev OPŽP-PO1-08-3, OPŽP-PO2-08-3, OPŽP-PO1-08-2, OPŽP-PO5-08-2, OPŽP-PO5-08-3 a OPŽP-PO3-08-5.


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 8.8.2008  vydáva „Dopňujúce informácie pre žiadateľov ohľadom finančnej analýzy projektu“:


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 25.09.2008  vydáva Informáciu o oprave v dokumente Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 -2013 (verzia 3.0, verzia 4.0 a verzia 4.1), ktorá tvorí prílohu výziev OPŽP-PO1-08-3, OPŽP-PO2-08-3, OPŽP-PO1-08-2, OPŽP-PO5-08-2, OPŽP-PO5-08-3 a OPŽP-PO3-08-5.


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 18.9.2008  vydáva „Informáciu o zrušení výzvy OPŽP-PO3-08-4 pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, vyhlásenej 2.9.2008“


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 28.8.2008 vydáva “Informáciu o oprave textu pre výzvy a oznamy vyhlásené od 30.6.2008 do 15.7.2008.

Vo výzvach a oznamoch vyhlásených MŽP SR od 30.6.2008 do 15.7.2008 sa aktualizujú nasledovné dokumenty k Finančnej analýze projektu:

1) vo výzvach zverejnených dňa 30.6.2008 a 2.7.2008:

2) vo výzvach zverejnených dňa 14.7.2008 a 15.7.2008:

3) v oznamoch zverejnených dňa 14.7.2008


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 8.8.2008  vydáva „Dopňujúce informácie pre žiadateľov ohľadom finančnej analýzy projektu“:


Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 8.8.2008 vydáva opravu textu všetkých aktuálne zverejnených výziev pre projekty pod 25 Mil. EUR + doplnenie povinných príloh: