Proces prípravy OP KŽP

 

V úvodnej fáze procesu prípravy OP bola v spolupráci s relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, najmä s rezortnými útvarmi ako odbornými garantmi a inštitúciami v pozícii SORO („užšie partnerstvo“) vykonaná komplexná analýza environmentálnej situácie (so zohľadnením problematiky zmeny klímy) a stavu energetiky v SR vrátane analýzy požiadaviek, záväzkov, cieľov a priorít vyplývajúcich z príslušných legislatívnych predpisov a koncepčných dokumentov EÚ a SR (najmä Stratégia Európa 2020 a Národný program reforiem SR), z ktorej vyplynuli hlavné disparity a rozvojové potreby v tejto oblasti. Zároveň bola v tejto fáze vykonaná analýza skúseností a poučení z implementácie OP ŽP a OPKaHR v programovom období 2007 – 2013.

 

So zohľadnením Pozičného dokumentu EK k príprave Partnerskej dohody a programov v SR na programové obdobie 2014 – 2020 bol syntézou záverov z uvedených analýz zostavený rámcový návrh investičnej stratégie OP s vymedzením hlavných priorít financovania.

 

V súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia, delegovaným aktom EK k Európskemu kódexu pre partnerstvo a Metodickým usmernením CKO k príprave operačných programov/programov na programové obdobie 2014 – 2020 boli v snahe vytvoriť transparentné prostredie pre efektívne a účinné riadenie prípravy OP do procesu prípravy OP zapojení relevantní partneri tak, aby bol v celom procese uplatňovaný princíp partnerstva a viacúrovňové riadenie. Za týmto účelom bola rozhodnutím ministra ŽP SR zo dňa 11.4.2013 zriadená Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP (ďalej len “pracovná skupina“), ktorej zoznam členov je uvedený v kapitole 12.3.1. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia územnej samosprávy, relevantných ministerstiev a ostatných orgánov verejnej správy, subjektov zastupujúcich občiansku spoločnosť a sociálnoekonomických partnerov, vrátane subjektov akademickej sféry („široké partnerstvo“).

 

Výber členov pracovnej skupiny bol realizovaný na základe objektívne posúditeľných a overiteľných kritérií zahŕňajúcich vecnú príslušnosť k obsahovému rámcu OP, reprezentatívnosť (rozsah reprezentovaných, resp. zastrešovaných FO alebo právnickými osobami), skúsenosti a aktívnosť participácie v danej oblasti (dĺžka existencie, angažovanosť pri tvorbe legislatívnych alebo koncepčných dokumentov v danej oblasti, účasť na príprave alebo monitorovaní OP ŽP a OPKaHR v programovom období 2007 – 2013 a pod.).

 

Konzultácie s členmi pracovnej skupiny sa uskutočňovali na zasadnutiach pracovnej skupiny aj formou operatívnej komunikácie (napr. prostredníctvom e-mailového kontaktu programovanie@enviro.gov.sk).

 

Výsledný návrh OP je aj výsledkom aktívnej participácie partnerov na príprave OP, najmä pokiaľ ide o zameranie aktivít OP a definovanie oprávnených prijímateľov. Pripomienky orgánov miestnej a regionálnej samosprávy (ÚS) reflektovali na úlohy, ktoré orgány ÚS plnia v príslušnom území, a preto zohľadňovali predovšetkým požiadavky lokálnej a regionálnej ekonomiky, hospodársku a sociálnu súdržnosť území a všeobecný rozvoj. Pokiaľ ide o sociálnoekonomických partnerov (SEP), v pracovnej skupine boli zastúpené mnohé organizácie záujmovej/profesijnej samosprávy. K príprave OP aktívne pristúpili aj zástupcovia veľkých podnikov (VP), zamestnávateľov (ZAM) a mimovládne organizácie (MO) pôsobiace v oblasti životného prostredia a energetiky.

 

Princíp partnerstva bude riadne uplatňovaný aj v procese implementácie, monitorovania a hodnotenia OP, a to najmä prostredníctvom členstva partnerov v monitorovacom výbore a tým vytvorenej možnosti dohľadu partnerov na priebeh a efektívnosť implementácie OP. Zloženie monitorovacieho výboru, ako aj zásady jeho činnosti a spôsob ďalšieho zapojenia partnerov do konkrétnych oblastí implementácie OP bude plne zohľadňovať pravidlá ustanovené vo všeobecnom nariadení a v delegovanom akte EK k Európskemu kódexu pre partnerstvo. Prostredníctvom členstva v Monitorovacom výbore OP KŽP bude do implementácie OP KŽP zapojený tiež zástupca vecného gestora politiky zmeny klímy na národnej úrovni.

 

S cieľom vytvoriť podmienky pre aktívne a efektívne monitorovanie implementácie OP zo strany partnerov bude v rámci OP umožnená refundácia výdavkov (cestovné, ubytovanie, diéty) súvisiacich s ich účasťou na zasadnutiach monitorovacieho výboru.