Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP

 

 

 

S cieľom dôsledne naplniť požiadavky princípu partnerstva zo strany MŽP SR majú partneri taktiež k dispozícii e-mailový kontakt programovanie@enviro.gov.sk, ktorý je vytvorený na efektívnu komunikáciu ich pripomienok, podnetov a odporúčaní mimo zasadnutí pracovnej skupiny.