MŽP SR ako RO pre OP ŽP

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
tel.: +421-2-5956-1111 

Podateľňa
Po – Pia: 07:30 – 15:00

(obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)
Tel.: +421-2-5956-2284
e-mail: podatelna@enviro.gov.sk

Pre informácie týkajúce sa kritérií oprávnenosti, ako napr.:

  • oprávnenosť žiadateľa,
  • oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
  • oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
  • oprávnenosť miesta realizácie projektu,
  • časová oprávnenosť realizácie projektu,
  • oprávnenosť cieľovej skupiny,

prosíme kontaktovať sekretariát Odboru riadenia programov na tel. č.: 0906-314 333,

alebo e-mailom: opc@enviro.gov.sk

 

Pre informácie týkajúce sa formálnych náležitostí žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako napr.:

  • formálnej stránky vypĺňania žiadosti o NFP a jej povinnej dokumentácie,
  • vypĺňania a odosielania žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS,
  • predkladania a príjmu žiadosti o NFP na RO,

prosíme kontaktovať sekretariát Odboru riadenia administrácie projektov na tel.

č.: 0906-3145 111, alebo e-mailom: opc@enviro.gov.sk.

Identifikačné údaje
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
Informácie pre verejnosť
Tel.: +421-2-5956-2222 alebo 2672, 2471
e-mail: info@enviro.gov.sk