Operačný program Kvalita životného prostredia

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Schválenú verziu nájdete na nasledujúcom odkaze

O P E R A Č N Ý P R O G R A M K V A L I T A Ž I V O T N É H O P R O S T R E D I A

 

Prílohy OP KŽP:

 

 

 


 

Uznesením vlády SR č. 175/2014 na svojom rokovaní dňa 16.4.2014 vláda SR schválila návrh operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý môžete nájsť na stránkehttp://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421.