Súťaž – Logo nového OP KŽP

eko positive - základ

Výzva na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia povedomia verejnosti o možnosti podpory ochrany a obnovy životného prostredia prostredníctvom nového operačného programu Kvalita životného prostredia chce týmto podporiť mladé stredoškolské a vysokoškolské talenty a dať im možnosť zviditeľniť sa a rozšíriť prostredníctvom tejto súťaže aj ich umelecké portfólio.

Cieľom súťaže je vytvoriť dlhodobo využiteľné logo operačného programu Kvalita životného prostredia ako symbol, identifikačný znak podpory ochrany a obnovy životného prostredia z fondov EÚ a zvýšiť tak povedomie verejnosti o tejto podpore na území Slovenska v budúcom programovom období 2014-2020.
Logo sa bude používať v komunikácii s verejnosťou ako aj všetkými orgánmi zapojenými do implementácie prostriedkov fondov EÚ vrátane komunikácie s Európskou komisiou a na propagáciu všetkých aktivít programu (publikačných, vzdelávacích, reklamných atď.). Logo bude využívané aj ako identifikátor spolufinancovania projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci aktivít informovania a komunikácie zadefinovaných nariadeniami EK (napr. informačné panely, tabule, nálepky, pamätné dosky, v listovej komunikácii a na iných propagačných predmetoch a materiáloch, podporujúcich informovanosť o OP KŽP v rámci odbornej i laickej verejnosti).

Súťaž prebieha v termíne od 23. apríla do 23. mája 2014.

10 najlepších návrhov bude zverejnených počas tlačovej konferencie, na ktorej bude vyhlásený aj víťaz. Autori 10 top návrhov získajú balíček s ekoproduktmi. Víťaz získa okrem eko balíčka aj Eko skladací bicykel. Výsledky budú vyhlásené do konca júna 2014.

 

Zadanie pre súťažiacich s požiadavkami na logo, harmonogramom súťaže a kontaktnými údajmi nájdete vo Výzve na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”

Víťazkou súťaže sa stala – Mária Dzianová z Banskej Bystrice s nasledovným návrhom:

logo OPKZP vitaz

Ďalší účastníci súťaže, ktorí sa ocitli na nasledujúcich 10. miestach po víťaznom návrhu, získajú ceny ekologického charakteru, ktoré im budú zaslané.