MŽP SR ako RO pre OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
tel.: +421-2-5956-1111

 

Podateľňa
Po – Pia: 07:30 – 15:00

(obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30)
Tel.: +421-2-5956-2284
e-mail: podatelna@enviro.gov.sk

 

Úlohu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia plní:

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava 

 

Kontakt pre informácie o OP KŽP:

sekretariát Odboru riadenia programov na tel. č.: 0906-314 333

alebo e-mail: opc@enviro.gov.sk