Programové obdobie 2014-2020

Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehali už od roku 2007. Slovenská republika sa aktívne zapájala do týchto diskusií a rovnako plánuje naďalej pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR aj vo fáze rokovaní o obsahu oficiálnych dokumentov tvoriacich politiku súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2013. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 zverejnila Európska komisia 6. októbra 2011.

Jednotlivé nariadenia EK sú zverejnené na stránkach:

Pred Slovenskou Republikou stojí náročná úloha zabezpečiť proces negociácií k návrhom legislatívnych a strategických dokumentov EÚ a SR pre politiku súdržnosti po roku 2013. Pokiaľ chce SR v tomto procese presadiť svoje pozície je nevyhnutné, aby sa nezanedbala jeho prípravná fáza na všetkých úrovniach rozhodovania. Základné údaje nájdete na stránkach Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk, konkrétne v sekcii “PO 2014-2020“.

 

Oblasť životného prostredia je v Pozičnom dokumente v rámci priorít navrhovaných z pozície EK na financovanie v programovom období 2014 – 2020 pokrytá dostatočne široko a v podstate v celej škále aktivít, ktorých financovanie umožňujú návrhy nadriadení v oblasti politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020.

 

Aktivity v oblasti životného prostredia sú v dostatočnej miere zahrnuté do priority financovania „2.4 Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, pričom uvedená priorita pokrýva aktivity z troch tematických cieľov (v rámci návrhu všeobecného nariadenia) týkajúcich sa oblasti životného prostredia, a to:

  • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (tematický cieľ 4)
  • Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika (tematický cieľ 5)
  • Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov (tematický cieľ 6)


Ministerstvo životného prostredia SR bude v súlade s materiálom Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, schváleným Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11. 3. 2013 a následne vládou SR na jej zasadnutí dňa 20. 3. 2013  zastávať funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“).

 

V zmysle uvedeného materiálu budú do implementačnej štruktúry OP KŽP v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (SORO) zapojené:

  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Ministerstvo vnútra SR

 

S cieľom dôsledne naplniť požiadavky princípu partnerstva zo strany MŽP SR mala široká verejnosť taktiež k dispozícii e-mailový kontakt po2014_2020@enviro.gov.sk   ktorý bolvytvorený na efektívnu komunikáciu pripomienok, podnetov a odporúčaní zástupcov verejnosti k príprave Operačného programu Kvalita životného prostredia.