Jan
29

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.7

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.7 platnú od 01.02.2021.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

– aktualizácie postupov pri predkladaní následných monitorovacích správ, z dôvodu ukončenia prevádzky verejnej časti ITMS.

Viac podrobností nájdete v časti ““Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa““.

Jún
30

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.6 platnú od 01.07.2017.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
– úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,
– úpravy informácie o platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa,
– aktualizácie kapitoly Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov v nadväznosti na novelu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES k 01.06.2017.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Máj
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality:

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

–       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných monitorovacích správ.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Apr
12

Oznámenie o ukončení činnosti regionálnych pracovísk sekcie fondov EÚ SAŽP v Žiline a Košiciach

Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1. mája 2017 ukončia svoju činnosť regionálne pracoviská sekcie fondov EÚ:

v Košiciach (Alžbetina 25, 040 01 Košice) a v Žiline (Dolný Val 20, 010 01 Žilina).

Dovoľujeme si oznámiť všetkým prijímateľom projektov z Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP), ktoré sú v období udržateľnosti, aby od 1. 5. 2017 zasielali všetky poštové zásielky a mailovú komunikáciu na nižšie uvedené kontakty v závislosti od prioritnej osi OP ŽP, v rámci ktorej bol projekt implementovaný.

Adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

uviesť príslušný odbor

Karloveská 2

841 04  Bratislava 4

 

Mgr. Ľuboš Dudáš, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov vôd

0906 314 112

lubos.dudas@sazp.sk

 

Ing. Jakub Lupták, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení

0906 314 138

jakub.luptak@sazp.sk

 

Ing. Stanislav Ružička, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy

0906 314 166

stanislav.ruzicka@sazp.sk

 

Ing. Karol Gulčík, poverený zastupovaním vedúceho odboru

odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží

0906 314 155

karol.gulcik@sazp.sk

 

Ing. Peter Bognár, vedúci odboru

odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody

0906 314 133

peter.bognar@sazp.sk

Okt
31

Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave,

–       úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,

–       formálnych úprav.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa.

Jún
02

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

OLAF

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

„Naše vyšetrovania v roku 2015 opäť ukázali, že nezákonné činnosti sa nekončia na hraniciach členských štátov“, povedal generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler. „Výborné výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vyšetrovaní, a vysoký počet uzavretých prípadov podľa môjho názoru dokazujú, že úspešne slúžime európskym občanom a pomáhame zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné, a nie do vreciek podvodníkov. Teraz však potrebujeme vhodný rámec, ktorý by krajinám umožnil účinne spolupracovať v boji proti podvodom, a preto musíme pokročiť pri vytváraní Európskej prokuratúry.“

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

  • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa najmä na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
  • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
  • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
  • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom EÚ a členských štátov 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
  • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil orgánom EÚ a vnútroštátnym orgánom, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

OLAF sa zameriava na boj proti pašovaniu cigariet

Úrad pokračoval vo svojom úsilí o boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. OLAF v rámci svojich vyšetrovacích a koordinačných aktivít a v priebehu spoločných colných operácií, ktoré organizoval s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, pomohol v roku 2015 vnútroštátnym orgánom zaistiť 619 miliónov kusov cigariet.

 

OLAF podporuje európske politiky boja proti podvodom

V priebehu roka 2015 úrad OLAF významne prispel k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie, pričom obzvlášť aktívnu úlohu zohrával v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Úrad OLAF je presvedčený, že Európska prokuratúra by zjednodušila proces identifikácie podvodníkov a umožnila by postaviť ich rýchlejšie pred súd. Jej zriadenie by výrazne posilnilo ochranu rozpočtu EÚ a obmedzilo súčasnú roztrieštenosť úsilia jednotlivých štátov o presadzovanie práva v tejto oblasti.

V roku 2015 OLAF takisto podpísal dôležité dohody o administratívnej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrila Európska banka pre obnovu a rozvoj, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetový potravinový program. Tieto dohody pomôžu úradu OLAF v boji proti cezhraničným podvodom, najmä v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

Úplné znenie Výročnej správy v .pdf formáte nájdete tu.

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2015 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 8/2016 zo dňa 31. 5. 2016 (aj v slovenskom jazyku):

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/31-05-2016/olaf-curbs-cross-border-fraud-and-closes-record-number-investigations_sk

Doplňujúce informácie zo správy, týkajúce sa Slovenskej republiky:

V roku 2015 bolo OLAF-u zaslaných 11 informácií resp. podnetov o možnom podvode alebo zneužití prostriedkov EÚ za SR. Všetky podnety boli zaslané zo súkromného sektora.

Podľa výročnej správy bolo v roku 2015 v súvislosti so Slovenskom vedených 11 vyšetrovaní, týkajúcich sa použitia fondov EÚ.

V rokoch 2013-2015 bolo príslušnými orgánmi v SR odhalených 976 nezrovnalostí v oblasti štrukturálnych a poľnohospodárskych fondov. V oblasti tradičných vlastných zdrojov bolo odhalených podvodných a nepodvodných 51 nezrovnalostí z čoho v siedmich prípadoch vydal OLAF odporúčania voči Slovensku.

Máj
10

ENVIROVZDELÁVANIE POČAS OSLÁV DŇA EURÓPY 9. MÁJA 2016

Deň Európy, 9. máj 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia usporiadalo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia počas Dňa Európy envirovzdelávanie pre žiakov základných škôl. 

Zážitkové dopoludnie na tému „Ako žiť s hmyzom doma aj v prírode“sa konalo pre žiakov 3. a 4. ročníkov v ministerskom átriu formou interaktívnych aktivít. Pútavým výkladom pracovníka SAŽP mali deti možnosť viaczmyslovým vnímaním spoznať dôležitosť a rozmanitosť živočíchov a aj rastlín v našom okolí. Envirovzdelávací program poukázal na prepojenosť našich svetov, krehkú a citlivú väzbu, ktorá možno na prvý pohľad pre človeka nie je dôležitá, no pre prežitie ľudstva ako živočíšneho druhu na planéte Zem, predstavuje nenahraditeľnú zložku fungovania.

Žiaci sa z priestorov Ministerstva životného prostredia SR ďalej presunuli na Primaciálne námestie v Bratislave, kde v rámci osláv Dňa Európy mohli zažiť jazdu na hasičských autách zakúpených v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie. Vyskúšali si tiež jemnú motoriku s elektronickou rukou, či overili vedomosti z oblasti životného prostredia v súťaži Koleso šťastia. Široká verejnosť mohla v prezentačnom stánku konzultovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou možnosti získania nenávratných finančných príspevkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Máj
06

Opäť spoločne oslávime Deň Európy – zábava aj informácie na námestiach v Bratislave 9. 5. 2016

ResizedImage600846-letak-A6-05

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s riadiacimi orgánmi  jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 Vás pozývajú aj tento rok pripomenúť si  v pondelok 9. mája 2016 Deň Európy na bratislavské Hlavné a Primaciálne námestia.  Každoročne si v tento deň Európa pripomína proces európskej integrácie a hodnoty, ktoré nám prináša život v mieri a slobode. Vízie spoločnej Európy sú známe zo  Schumanovej deklarácie, od prijatia ktorej uplynulo už 66 rokov.

Aj tento rok pripravili organizátori bohatý a inšpiratívny program: na Primaciálnom námestí v Bratislave od 10.30 do 17.00 hodiny budú môcť návštevníci riešiť rozličné úlohy súvisiace s informáciami o európskych štrukturálnych fondoch a zaznie aj množstvo informácií  a prezentácií o konkrétnych projektoch  podporených z prostriedkov Európskej únie, ako aj o  využívaní týchto  prostriedkov. Každú hodinu budú pripravené súťaže, v ktorých si návštevníci overia svoje vedomosti o EÚ a európskych fondoch. Pripravené sú aj praktické ukážky výsledkov projektov  podporených zo štrukturálnych fondov, predvedú sa napríklad colníci s psovodmi, hasiči s ich modernou technikou, nebude chýbať novinka – elektronická ruka na skúmanie jemnej motoriky, či inteligentné policajné auto. S inštruktormi si budete môcť zacvičiť tabatu, ktorá vás na jar úspešne zbaví tukov a s pomocou kolesa šťastia môžete získať zaujímavé ceny.

Na Hlavnom námestí v Bratislave sa na jednom pódiu stretnú skvelé kapely Fragile a Fallgrapp a na hlavnom pódiu sa vystriedajú aj záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch.

Tešíme sa na Vás!

Máj
02

Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu

DSC_0124

Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti v priestoroch MŽP SR. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a  panelov.

Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ Štúra v Bratislave je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Pre verejnosť bude výstava k dispozícii do 9. mája 2016.

DSC_0105 DSC_0107

Apr
11

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Staršie «