Oznámenia

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ sa uskutoční dňa 20. januára 2013 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava.

 

Zverejnenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
„Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú sprístupnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie https://www.opzp.sk/ a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská podľa § 17 ods. 7 uvedeného zákona je možné predkladať najneskôr do 23.01.2014  na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Nám. Ľ Štúra 1

812 35 Bratislava

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

fax: (02) 60 20 16 76


Stanovenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v plnom znení prístupný na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie https://www.opzp.sk/ a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Stanoviská k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom bolo možné predkladať najneskôr do 30. 09. 2013 na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Nám. Ľ Štúra 1

812 35 Bratislava

 

e-mail: andrej.kuceravy@enviro.gov.sk

fax: (02) 60 20 16 76

 

 

 

V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020, ktorý zároveň predstavuje strategický dokument s celoštátnym vplyvom, sekcia environmentálnych programov a projektov zabezpečila vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020)” podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ bolo možné predkladať najneskôr do 27. 8. 2013 na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

fax: (02) 60 20 16 76