Máj
26

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy OPŽP-PO2-14-1

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – 58. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1. Správa je zverejnená na v časti  vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/.

Mar
11

Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „RO“) zverejnilo Zoznam ŽoNFP, ku ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPŽP-PO2-14-1. Zoznam nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Feb
24

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Aug
14

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. augusta 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou …

Čítať ďalej »

Júl
28

Aktualizácia v časti FAQ – najčastejšie otázky

  Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti FAQ / otázky k výzve na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO2-14-1 pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami a k výzve na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-1 pre prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy …

Čítať ďalej »

Jún
09

MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami

zaklad PO2

MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami. Špecifickým cieľom oznamu je realizácia aktivít zameraných na podporu intervenčných opatrení zabezpečujúcich účinnú reakciu na povodňovú situáciu a umožňujúcich efektívnu realizáciu povodňových zabezpečovacích a záchranných prác s …

Čítať ďalej »

Máj
30

MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 – OCHRANA PRED POVODŇAMI.   Špecifickým cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, …

Čítať ďalej »

Mar
03

Vodohospodári odovzdali zrekonštruovanú hrádzu Hornádu v Košiciach

2014-2020 základ

Po viac ako ôsmich mesiacoch výstavby 28.2.2014 vodohospodári za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu slávnostne skolaudovali zrekonštruovaný vyše 540 metrov dlhý úsek ľavobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v košickej mestskej časti Džungľa. Spolu so 60 metrov dlhým a v korune 50 centimetrov širokým ochranným múrikom tak spĺňa parametre na ochranu pred storočnou vodou. Ukončila …

Čítať ďalej »

Jan
29

MŽP SR ako RO pre OPŽP vydalo Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO2-11-1

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 29. januára 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-11-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 41 …

Čítať ďalej »

Júl
31

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie

zaklad stvorlistok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie pre: PO 1  Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, PO …

Čítať ďalej »

Staršie «