«

»

Mar
03

Vodohospodári odovzdali zrekonštruovanú hrádzu Hornádu v Košiciach

2014-2020 základ

Po viac ako ôsmich mesiacoch výstavby 28.2.2014 vodohospodári za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu slávnostne skolaudovali zrekonštruovaný vyše 540 metrov dlhý úsek ľavobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v košickej mestskej časti Džungľa. Spolu so 60 metrov dlhým a v korune 50 centimetrov širokým ochranným múrikom tak spĺňa parametre na ochranu pred storočnou vodou. Ukončila sa tak prvá časť rozsiahlej komplexnej výstavby protipovodňovej ochrany mesta Košice, ktorá bude mať po dokončení celkovú dĺžku 12 kilometrov.

„Spomíname si na vypäté chvíle počas povodní v roku 2010. Teší ma, že vďaka tejto stavbe sa budú môcť obyvatelia Košíc cítiť pred veľkou vodou bezpečnejšie,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

S prvými zemnými prácami na rekonštrukcii tejto časti hrádze vodohospodári začali 14. júna minulého roka. V samotnej hrádzi vybudovali zhruba 8 metrov hlbokú, 20 centimetrov hrubú a 120 metrov dlhú podzemnú tesniacu stenu, aby nedochádzalo k priesakom popod hrádzové teleso. Korunu hrádze, ktorá na vrchole dosahuje šírku 3 metre, zvýšili v priemere o 50 centimetrov. Celá trasa ľavostrannej úpravy rieky Hornád je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala brehovú čiaru pôvodného koryta, pričom práve táto časť hrádze v mestskej časti Džungľa bola najkritickejším povodňovým miestom celého košického úseku Hornádu. Rekonštrukcia ľavobrežnej ochrannej hrádze Hornádu v mestskej časti Džungľa si vyžiadala stavebné náklady viac ako 153 tisíc eur, ktoré zabezpečil Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z vlastných zdrojov. Odhadované náklady na vybudovanie celej protipovodňovej ochrany Košíc, ktorá by mala byť ukončená zhruba do roku 2020, predstavujú približne 40 mil. eur. Väčšinu by mali uhradiť zdroje Európskej únie.

Ďalšia etapa budovania protipovodňovej ochrany Košíc – zvýšenie prietokovej kapacity koryta na pravej strane Hornádu v celkovej dĺžke takmer 3200 metrov (ohraničených zhruba od mimoúrovňovej križovatky Prešovskej a Sečovskej ulice až po most na Hlinkovej ulici) – sa začala koncom minulého roka. Jej výstavba je naplánovaná na 3 roky, do konca roku 2016. V ďalších rokoch bude potrebné zrekonštruovať hate Ťahanovce a Vyšné Opátske a súčasne zvýšiť aj prietokovú kapacitu Ťahanovského mosta. Záverečná etapa bude úprava ľavého brehu Hornádu v smere na Ťahanovce aj na Krásnu nad Hornádom v celkovej dĺžke takmer 5 a pol kilometra.

Vybudovanie protipovodňovej ochrany Košíc sa v minulom roku dostalo medzi priority protipovodňovej ochrany na Slovensku na základe uznesenia Vlády SR. Skúsenosti z dlhotrvajúcej májovej a júnovej povodne v roku 2010 totiž ukázali, že kapacita prietoku Hornádu zvýšená na 400 až 500 m3 vody za sekundu nestačí na bezpečnú ochranu Košíc a je potrebné zvýšiť prietokový profil koryta Hornádu na prietok 757 m3 vody/sek., čo je úroveň storočnej vody.

Zdroj: SVP, Odbor komunikácie MŽP SR

Zatvor okno

 

Zatvor okno

Zatvor okno

Zatvor okno