«

»

Júl
31

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie

zaklad stvorlistok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie pre:

PO 1  Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd,

PO 2    Ochrana pred povodňami

a

Ekonomické hodnotenie pre všetky prioritné osi Operačného programu Životné prostredie.

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov