Jan
16

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO1-14-1

stvorlistok a chlapec velky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – 57. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-14-1. Správa je zverejnená TU.

Okt
07

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 7. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Jún
16

Aktualizácia v rubrike FAQ

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil odpoveď na otázku potenciálneho žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1.

Jún
06

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 6. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Máj
29

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – OPŽP-PO1-13-2.

Máj
14

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – OPŽP-PO1-13-1.

Apr
10

POZVÁNKA na informačné dni k výzve OPŽP-PO1-14-1

zaklad konferencia

„Riadiaci orgán pre OP ŽP si Vás dovoľuje pozvať na informačné dni pre potenciálnych žiadateľov v rámci OPŽP, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti podania úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci zverejnenej výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1, zameranej na operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.   Dátum a miesto konania: …

Čítať ďalej »

Apr
09

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Feb
28

MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči …

Čítať ďalej »

Feb
12

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu sa usmernením zmenila nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu …

Čítať ďalej »

Staršie «