Okt
20

Výzva na výber odborných hodnotiteľov environmentálno–technických kritérií pre posudzovanie projektov OPŽP

zaklad PO2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje  výzvu na výber odborných hodnotiteľov environmentálno–technických kritérií pre posudzovanie projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami a 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému, v rámci Operačného programu Životné prostredie zo dňa 20. 10. 2011.

Okt
03

Vyhlásenie výzvy k prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami OPŽP-PO2-11-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP informuje, že dňa  3. 10. 2011  bola vyhlásená výzva k prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami OPŽP-PO2-11-1.  

» Novšie