Prioritná os 2 (operačný cieľ 2.1) z 9.6.2014

O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov pre projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady presahujú 50 mil. EUR v programovom období 2007-2013

 

Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

 

kód oznamu: OPŽP-PO2-14-1-VP

 

Prílohy:

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 02 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 03 žiadosti o NFP – Inštrukcie k prílohe č. 3 ŽoNFP – projekty negenerujúce príjem – VP

o    Príloha 03a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o    Príloha 03b žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS

o    Príloha 03c žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o    Príloha 03d žiadosti o NFP – Sumarizácia VO-OVS

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

o    Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o    Príloha 07 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

 

o    Príloha 1.A Príručky pre žiadateľa – Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v slovenskom jazyku

o    Príloha 1.B Príručky pre žiadateľa – Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v anglickom jazyku

o    Príloha 2 Príručky pre žiadateľa – Postup pri posudzovaní veľkého projektu z hľadiska území sústavy NATURA 2000

o    Príloha 3 Príručky pre žiadateľa – Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project

o    Príloha 4 Príručky pre žiadateľa – Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a ich bližšia špecifikácia

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o    Prílohy 1-18

o    Mapové prílohy 1-13

 

o    Príloha 1

o    Príloha 2

o    Príloha 3

o    Príloha 4

o    Príloha 5

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte