Výzva č. OPŽP-PO3-13.2 z 25.2.2013 (3.1)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-13-2

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. mája 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-2. Cieľom usmernenia je upraviť najmä vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-2 (ďalej len „výzva“). V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do dokumentácie výzvy dopĺňajú ustanovenia ohľadom preukazovania zhody s BAT technikami v zmysle citovaného zákona. Zároveň boli v dokumentácii výzvy doplnené spresňujúce a vysvetľujúce ustanovenia a vykonané formálne úpravy nadväzujúce na vyššie uvedené zmeny výzvy. Dátum uzavretia výzvy sa v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 14.06.2013.

 

 • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-2“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-2“, pričom nová verzia s vyznačenými zmenami vo forme sledovania zmien je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-2 pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia s vyznačenými zmenami vo forme sledovania zmien je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 2 žiadosti o NFP – sumarizácia všetkých vykonaných/ plánovaných verejných obstarávaní /obchodných verejných súťaží“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov potvrdzujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 8 ŽoNFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie. Úprava sa týka výlučne číslovania uvedeného v hlavičke prílohy.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 23 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci – regionálna pomoc“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
 • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príloha č. 24 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci – skupinová výnimka“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

 

Dôležité oznámenie k výzvam s kódom OPŽP-PO3-13-2 a OPŽP-PO3-13-3

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-2 a OPŽP-PO3-13-3 pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v súčasnosti pripravuje usmernenia, ktoré budú zverejnené v termíne do 27.05.2013, t.j. ešte pred dátumom uzavretia predmetných výziev.

 

Cieľom usmernení k uvedeným výzvam bude, okrem iného, najmä nahradiť vybrané prílohy žiadosti o NFP, ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP.

 

V súlade s navrhovanou úpravou budú žiadatelia povinní v rámci samostatnej prílohy ku dňu predloženia žiadosti o NFP, najneskôr však ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie nasledovných potvrdení:

–          potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

–          potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

–          potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;

–          potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);

–          potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu  za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia tohto zákazu, potvrdenie preukazujúce vyššie uvedené podmienky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

 

V tejto súvislosti odporúča Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie všetkým potenciálnym žiadateľom začať s prípravou a zabezpečením vyššie uvedených potvrdení ešte pred vydaním plánovaných usmernení.

 

 

 

 

Prílohy:

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

Kompletné dokumenty v znení Usmernenia č. 1 k výzve v .zip formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte