Mar
02

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci. Bližšie informácie súvisiace s vydaním Usmernenia nájdete v …

Čítať ďalej »

Mar
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.8 platnú od 25.02.2015. Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       doplnenia povinnosti prijímateľa predkladať návrh Zápisnice z vyhodnocovania ponúk časť „Ostatné“ v rámci administratívnej  kontroly verejného obstarávania – nadlimitné zákazky; –       aktualizácie postupu prevádzkovania majetku v rámci operačných cieľov …

Čítať ďalej »

Mar
02

Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 25. februára 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Feb
24

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Jan
28

Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7

zaklad opzp

Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 28. januára 2015 vydalo aktualizovanú Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie aktualizovanej Informácie nájdete v …

Čítať ďalej »

Jan
15

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Dec
19

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.7 platnú od 18.12.2014. Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –       aktualizácie kontaktnej adresy a telefónnych čísel detašovaného pracoviska Odboru riadenia implementácie projektov; –       doplnenia novej kapitoly „Administratívna kontrola zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO“; –       aktualizácie …

Čítať ďalej »

Dec
19

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 11/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 17. decembra 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 11/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Nov
14

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1

zaklad opzp

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu   Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO2-14-1, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu …

Čítať ďalej »

Nov
14

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP v súvislosti s povinnosťou informovať poskytovateľa pomoci o skutočnostiach súvisiacich s oprávnenosťou štatutárneho orgánu obce alebo mesta v súvislosti s komunálnymi voľbami roku 2014

zaklad opzp

Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie (ďalej len „ RO pre OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP, ktorými sú obce a mestá, že s ohľadom na prebiehajúce komunálne voľby 2014 sú povinní informovať poskytovateľa pomoci, t.j. RO pre OP ŽP o skutočnostiach týkajúcich sa štatutárneho orgánu obce alebo mesta, ktorého mandát vznikol na základe …

Čítať ďalej »

Staršie «

» Novšie