«

»

Dec
19

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7

stvorlistok základ

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.7 platnú od 18.12.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       aktualizácie kontaktnej adresy a telefónnych čísel detašovaného pracoviska Odboru riadenia implementácie projektov;

–       doplnenia novej kapitoly „Administratívna kontrola zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO“;

–       aktualizácie podpornej dokumentácie k PHM v časti Iná podporná dokumentácia k vybraným účtovným dokladom;

–       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

–       aktualizácie termínu doručenia monitorovacej správy v časti Monitorovanie projektu.

 

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

Príloha č. 3.9                      Pracovný výkaz vzor

 

Viac podrobností nájdete na linke https://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.