«

»

Máj
04

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 3.9

zaklad opzp
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.9 platnú od 01. 05. 2015.
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
aktualizácie postavenia, štruktúry a delegovaných činností súvisiacich s implementáciou projektov Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SAŽP) pre OP ŽP a s tým súvisiacich zmien v procesoch implementácie projektov s platnosťou od 1. mája 2015.