«

»

Apr
30

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

zaklad opzp

Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP). K presunu činností dochádza s účinnosťou od 1. mája 2015 na základe „Dodatku č. 2 k splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu“ (ďalej ako „Splnomocnenie“).

V nadväznosti na udelené Splnomocnenie pre SAŽP si Vás dovoľujeme požiadať s účinnosťou od 1. mája 2015 smerovať všetku komunikáciu týkajúcu sa implementácie projektov (vrátane komunikácie týkajúcej sa uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmlúv o zriadení záložného práva a ďalších právnych dokumentov súvisiacich s implementáciou projektov, podávania monitorovacích správ, podávania žiadostí o platbu, podávania žiadostí o zmenu, ďalších záležitostí týkajúcich sa realizácie projektov na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) výlučne na nižšie uvedenú adresu SAŽP:

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia fondov EÚ

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Nové emailové a telefonické kontakty príslušných projektových manažérov SAŽP budú zverejnené na webovej stránke SAŽP (http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=88).

 

Link na Dodatok č. 2 k splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu v Centrálnom registri zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1840378&l=sk

Link na webové sídlo Slovenskej agentúry životného prostredia: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2282