Aug
05

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – 62. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1. Správa je zverejnená na v časti vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/.

Júl
30

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1

zaklad opzp

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.   S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na …

Čítať ďalej »

Mar
02

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci. Bližšie informácie súvisiace s vydaním Usmernenia nájdete v …

Čítať ďalej »

Dec
22

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, OC 4.4

zaklad opzp

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.   S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na …

Čítať ďalej »

Sep
16

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO4-13-3

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – výzva s kódom OPŽP-PO4-13-3. Správa je zverejnená TU.

Jún
09

Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO-4-13-3

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný …

Čítať ďalej »

Mar
27

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO4-13-3

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-3 …

Čítať ďalej »

Feb
14

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – OPŽP-PO4-13-2 LSKxP

Feb
04

Aktualizácia v časti “Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP”

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – OPŽP-PO4-12-1

Dec
27

MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ 4.4: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.   Cieľom výzvy je prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych …

Čítať ďalej »

Staršie «