«

»

Dec
27

MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ 4.4: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.

 

Cieľom výzvy je prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží v Slovenskej republike, ako aj práca s verejnosťou, osveta a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží. Cieľom výzvy je taktiež príprava všetkých relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží.

 

Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-3
Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 12. 2013
Dátum uzavretia výzvy: 28.3.2014

 

Kompletnú dokumentáciu k výzve nájdete v časti “Výzvy/Aktuálne výzvy“.