«

»

Mar
02

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8

illustrative21

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.8 platnú od 25.02.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       doplnenia povinnosti prijímateľa predkladať návrh Zápisnice z vyhodnocovania ponúk časť „Ostatné“ v rámci administratívnej  kontroly verejného obstarávania – nadlimitné zákazky;

–       aktualizácie postupu prevádzkovania majetku v rámci operačných cieľov 1.1 a 1.2;

–       doplnenia kapitoly „Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov výsledku“;

–       aktualizácie kapitoly „Postupy súvislosti s ukončovaním pomoci“.

 

Viac podrobností nájdete na linke https://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.