Výzva č. OPŽP-PO2-14-1 z 30. 5. 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

 

kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 2 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

 

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1 v znení Usmernenia č. 1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OPŽP dňa 14. 11. 2014 vydalo

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. augusta 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou je účtovná závierka za rok 2013, upraviť rozsah pôsobnosti obmedzenia vo vzťahu k aktivitám pozemkových úprav a doplniť pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce v rámci I. skupiny oprávnených aktivít, spôsob preukázania právneho vzťahu k drobnému vodnému toku, resp. jeho ucelenému úseku (časti), ktorý je predmetom realizácie projektu na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Zároveň vydaním usmernenia sa formálne upravuje vzor prílohy žiadosti o NFP – Sumarizacia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zosúlaďuje sa znenie vysvetliviek k niektorým povinným prílohám ŽoNFP uvedeným v Príručke pre žiadateľa s platnou a účinnou legislatívou.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPZP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“), ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

–          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

–          „03d4_Priloha 02d ZoNFP – Sumarizacia VO-OVS“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

 

 

 

o    Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o    Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o    Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS

o    Príloha 02c žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o    Príloha 02d žiadosti o NFP – Sumarizácia VO-OVS

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o    Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o    Príloha 07 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona

o    Príloha 10 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o    Príloha 13 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

 

o    Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 2 ŽoNFP pre projekty negenerujúce príjmy

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o    Prílohy 1-18

o    Mapové prílohy 1-13

 

o    Príloha 1

o    Príloha 2

o    Príloha 3

o    Príloha 4

o    Príloha 5

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v znení Usmernenia č. 2

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v znení Usmernenia č. 1

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte