Výzva č. OPŽP-PO4-13-2-LSKxP z 18.04.2013 (4.1., 4.2.)

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

 Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.1: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU

Operačný cieľ 4.2: PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

 

 kód výzvy: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 17. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP (ďalej len „výzva“), upraviť vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v „Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“ a upraviť znenie „Definície oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP pre Operačný program Životné prostredie“. Dátum uzavretia výzvy sa usmernením zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 01.08.2013.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

 

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-13-2-LSKxP“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP pre Operačný program Životné prostredie“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza znenie prílohy výzvy „Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 6 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 14 žiadosti o NFP – „Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa nahrádza vzor „Prílohy č. 20 žiadosti o NFP – „Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho pod schému štátnej pomoci“, pričom nová verzia je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 

 

Prílohy:

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

 

Kompletné dokumenty v znení Usmernenia č. 1 k výzve v .zip formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte

 

Zoznam žiadateľov so schváleným projektovým zámerom Operačného programu Životné prostredie v rámci schválených LSKxP