Výzva č. OPŽP-PO4-11-3 z 20.6.2011 (4.1 a 4.2)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

Dňa 27. októbra 2011 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 2 je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na predmetnú výzvu z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu zo 40 mil. EUR na 50 mil. EUR.

Dňa 20. septembra 2011 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť termín uzavretia predmetnej výzvy z 23. septembra 2011 na 11. november 2011.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

 

kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3

Prílohy:

 

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte