Výzva č. OPŽP-PO3-08-5 z 18.9.2008 (3.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 3:  OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Prílohy:

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte (súbor obsahuje aj verzie formulárov vo formáte rtf)