Výzva č. OPŽP-PO3-15-2 z 28. 07. 2015 (3.1)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1 ochrana ovzdušia

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-15-2

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-15-2 pre prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

o    Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o    Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

Formulár žiadosti o NFP

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť

o    Príloha 02d žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

o    Príloha 02e žiadosti o NFP – Sumarizácia VO/OVS

o    Príloha 02f žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné – súkromný sektor

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné – verejný sektor

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o    Príloha 07 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o    Príloha 11 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o    Príloha 11 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-15-2 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR

o    Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu

o    Príloha 01-1 k Príručke pre žiadateľa – Finančná analýza – tabuľková časť – VZOR

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

 

Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-15-2 pre Operačný program Životné prostredie

 

Podporné dokumenty a informácie

Operačný program Životné prostredie v 4.0

o    Prílohy 1-18

o   Mapové prílohy 1-13

Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 9.3

o    Príloha 1

o    Príloha 2

o    Príloha 3

o    Príloha 4

o    Príloha 5

 

Manuál pre informovanie a publicitu

Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Kompletné dokumenty k výzve OPŽP-PO3-15-2 v zip formáte