Výzva č. OPŽP-PO3-14-3 z 18. 07. 2014

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

 

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-14-3

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-3 pre prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prílohy:

 

• Formulár žiadosti o NFP

 

• Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-14-3 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR

 

• Vzor zmluvy o poskytnutí NFP/Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP vrátane príloh

• Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-14-3 pre Operačný program Životné prostredie

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

• Operačný program Životné prostredie v 4.0 s prílohami

• Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 9.1 s prílohami

• Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1.1.2009 v súvislosti so zavedením meny euro v SR

• Manuál pre informovanie a publicitu

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte