Výzva č. OPŽP-PO2-10-2 z 19.2.2010 (2.2.)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

kód výzvy: OPŽP- PO2- 10-2

 

Od 1. júna 2010 je opravený text prílohy pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zo dňa 19.02.2010

Dňom 14.05.2010 bol aktualizovaný text pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 a výzvu OPŽP-PO2-10-2

Dňom 25.03.2010 bol aktualizovaný text pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 a výzvu OPŽP-PO2-10-2


•     2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

o     Kritériá pre výber projektov (hodnotiace a výberové)
o     Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci

Prílohy:

•     Formulár žiadosti o NFP

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu
o    Príloha 02 žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť
o    Príloha 02 žiadosti o NFP – Výpočet prevádzkových výdavkov pre projekty negenerujúce príjmy
o    Príloha 02 žiadosti o NFP – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – sektor verejnej správy a súkromný sektor

o    NOVÉ – od 1.6.2010 Priloha 02 žiadosti o NFP Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – sektor verejnej správy a súkromný sektor

NOVÉ – Príloha 18 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA (od 14.05.2010)
o    Príloha 22 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000
o    Príloha 23 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa k prevádzkovaniu
o    Príloha 29 žiadosti o NFP – Dotazník k štátnej pomoci
o    Príloha 30 žiadosti o NFP – Výpočet oprávnených výdavkov pre projekty v rámci schém ŠP na ochranu životného prostredia(skupinová výnimka)
o    Príloha 33 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie podnik v ťažkostiach
o    Príloha 34 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k DPH pre žiadateľov
o    Príloha 35 žiadosti o NFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku

•     Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/ KF(pod 25 MEUR v 3.8)

o     Príloha 01 k príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k štátnej pomoci

NOVÉ – Dňom 25.03.2010 bol aktualizovaný text pre výzvu OPŽP-PO4-10-1 a výzvu OPŽP-PO2-10-2

o     Príloha 02 k príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy

o     Príloha 1 k Metodike na vypracovanie finančnej analýzy – Finančná analýza – tabuľková časť – VZOR

o     Príloha 03 k príručke pre žiadateľa -Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy
o     Príloha 04 k príručke pre žiadateľa – Príručka pre užívateľov ITMS portálu  
o     Príloha 05 k príručke pre žiadateľa – Zoznam indikátorov
o     Príloha 06 k príručke pre žiadateľa – Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia

•     Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

o     Príloha zmluvy 01 – Všeobecné podmienky
o     Príloha zmluvy 02 – Predmet podpory
o     Príloha zmluvy 03 – Podpisový vzor
o     Príloha zmluvy 05 – Podmienky voda

Podporné dokumenty a informácie

•    Operačný program Životné prostredie

o    Prílohy 1-18
o    Mapové prílohy 1-13

•    Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 5.0

o    Príloha 1
o    Príloha 2 
o    Príloha 3
o    Príloha 4
o    Príloha 5

•    Manuál pre informovanie a publicitu

•    Často kladené otázky (FAQ)

•    Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 2013 v 7.1

•    Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1.1.2009 v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Kompletné súbory k výzve si môžete stiahnuť v priloženom . zip súbore.