Otázky z oblasti prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO2-14-1 pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami

 

Mesto/obec má záujem realizovať projekt v súvislosti s protipovodňovou ochranou. V rámci projektu protipovodňovej ochrany sa uvažuje aj s rekonštrukciou mostného objektu/lávky pre peších, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave. Sú náklady na modernizáciu mostného objektu, resp. lávky považované za oprávnené?

Výstavba/modernizácia mostných objektov, resp. lávok pre peších je považovaná za neoprávnený výdavok a to v zmysle dokumentu „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 pre Operačný program Životné prostredie“, ktorý je zverejnený v rámci predmetnej výzvy.

V prípade, že pôvodný mostný objekt nezabezpečuje dostatočnú kapacitu prietokového profilu pre navrhované protipovodňové opatrenie môže RO pre OP ŽP považovať výdavky za oprávnené. Žiadateľ musí v rámci žiadosti o NFP preukázať, že úprava/rekonštrukcia mostného objektu/lávky je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu protipovodňového opatrenia a že úpravou/rekonštrukciou mostného objektu zabezpečí zväčšenie kapacity prietokového profilu a zachovanie potrebnej voľnej výšky medzi hladinou návrhového prietoku a spodnou hranou mostnej konštrukcie.

 

Mesto/obec má záujem realizovať projekt v súvislosti s protipovodňovou ochranou. Protipovodňové opatrenie vo forme úpravy toku si bude vyžadovať preložku inžinierskych sietí (napr. vodovodného potrubia). Je preložka inžinierskych sietí oprávneným výdavkom?

Preložka inžinierskych sietí je považovaná za oprávnený výdavok iba v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP dostatočne odôvodní a preukáže, že realizácia prekládky inžinierskych sietí predstavuje vyvolanú investíciu a je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu protipovodňového opatrenia.

 

Môže mesto/obec realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami na vodohospodárskom významnom toku?

Nie nemôže, v prípade vodohospodársky významných vodných tokov je oprávneným žiadateľom správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „zákon o vodách“), ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. alebo iné štátne organizácie ako správcovia podľa § 80 ods. 5 zákona o vodách.

 

Môžu sa považovať za oprávnené aktivity, ktoré budú v rámci jedného projektu riešiť preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na 2 vodné toky?

V rámci výzvy OPŽP-PO2-14-1 nie je stanovené žiadne obmedzenie týkajúce sa počtu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, a teda ani počtu tokov, na ktorých budú dané preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované v rámci 1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“). Upozorňujeme však na skutočnosť, že v rámci ŽoNFP, v ktorej by došlo k realizácii preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami na viacerých tokoch, musí spĺňať žiadateľ, ako aj ŽoNFP podmienky oprávnenosti vo vzťahu ku každému vodnému toku samostatne (napr. v žiadosti o NFP musí byť obsiahnutá zmluva o nájme alebo výpožičke na drobný vodný tok, pre každý, realizáciou projektu dotknutý vodný tok).

 

Môže obec žiadať o dotáciu v rámci výzvy OPŽP-PO2-14-1 aj na prívalové dažde?

Všeobecne je výzva zameraná na opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré sú definované v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, pričom povodne môžu byť spôsobované aj prívalovými dažďami. Prívalové dažde môžu spôsobovať povodne preplnením a následným vyliatím korýt tokov, ako aj na územiach, kde dochádza k povrchovému odtoku zrážkových vôd mimo vodného toku a následnej akumulácii vody na území, kde následne dochádza k ohrozeniu zdravia alebo životov obyvateľov, či hospodárskym škodám. Na spolufinancovanie protipovodňových opatrení realizovaných za účelom predchádzania takýmto situáciám je možné predkladať žiadosti o nenávratný príspevok pri dodržaní všetkých podmienok vyhlásenej výzvy. V prípade podania žiadosti o NFP na druhú skupinu aktivít: „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov“ je potrebné pripraviť projekt tak, aby zachytená voda bola odvedená na územie, kde môže vsakovať, alebo sa vypariť. Odvedenie vody do vodného toku nie je v prípade tejto druhej skupiny aktivít možné. V prípade odvádzania zachytenej vody do vodného toku je potrebné pripraviť žiadosť v rámci prvej skupiny aktivít.

 

Obec má záujem o realizáciu protipovodňových opatrení (regulácia toku, spevnenie koryta) na bezmennom vodnom toku (ďalej potok) v jej zastavanom území. Tento potok nemá správcu, ale napriek tomu ide o stály vodný tok. Ako má obec v tomto prípade postupovať?

Odporúčame overiť si správcovstvo dotknutého drobného vodného toku v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy a taktiež preveriť možnosti prenechania správy tohto toku (pokiaľ skutočne ide o drobný vodný tok), či už formou výpožičky alebo nájmu v zmysle § 51 zákona o vodách. V zmysle výzvy s kódom OPŽP-PO2-14-1 zameranej na ochranu pred povodňami sú oprávnenými žiadateľmi v prípade I. skupiny aktivít aj „mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov“. To znamená, že súčasťou žiadosti o NFP musí byť aj zmluva podľa § 51, ods. 2 zákona o vodách, ktorá bude platná a účinná na dobu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zároveň je žiadateľ, ktorým je mesto/obec, povinný predložiť čestné vyhlásenie o tom, že zabezpečí užívanie drobného vodného toku, resp. jeho uceleného úseku (časti) počas obdobia realizácie projektu a minimálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (nájomná zmluva, zmluva o výpožičke).

 

Do akého termínu je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu projektu, t.j. ukončiť a prevziať stavebné práce, tak aby po stanovenom termíne neboli výdavky považované za neoprávnené?

V zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1 nie je stanovená minimálna a maximálna časová oprávnenosť realizácie projektu. Z uvedeného vyplýva, že RO pre OPŽP nestanovuje striktne dátum ukončenia fyzickej realizácie projektu. Obmedzenia, ktoré definuje RO pre OPŽP z hľadiska časovej oprávnenosti sa týkajú výlučne výdavkov a vyplývajú z pravidiel oprávnenosti výdavkov definovaných legislatívou EÚ v oblasti využívania fondov EÚ v zmysle ktorých sú z hľadiska časového oprávnené výdavky, ktoré vzniknú prijímateľom v období medzi 1. januárom 2007 a dňom ukončenia realizácie projektu, nie však neskôr ako 31. decembra 2015.

Vzhľadom na skutočnosť, že po ukončení fyzickej realizácie projektu prebieha finančné ukončenie projektu (výdavky vznikajú prijímateľovi aj po fyzickej realizácii projektu, t.j. po dodaní tovarov, uskutočnení prác alebo poskytnutí služieb od dodávateľov), odporúčame dbať na obdobie oprávnenosti výdavkov (najneskôr do 31. 12. 2015) a tak, ako je to uvedené v rámci upozornenia v Príručke pre žiadateľa (str. 73), zvážiť ukončenie realizácie aktivít projektu do septembra 2015, resp. s dostatočnou časovou rezervou na úhradu výdavkov dodávateľom, ktorá sa musí uskutočniť do 31. 12. 2015.

 

Je služba zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa hlavných a podporných aktivít oprávnený náklad v žiadosti?

Výdavky na samotné zabezpečenie verejného obstarávania vykonávané dodávateľsky (externý manažment), t.j. inými osobami ako sú zamestnanci žiadateľa alebo zamestnanci mimo pracovného pomeru, sú v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO2-14-1 neoprávnené. Táto skutočnosť je uvedená v rámci predmetnej Výzvy v dokumente Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 pre Operačný program Životné prostredie.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle informácií uvedených vo formulári žiadosti o NFP zverejnenom v rámci Výzvy s kódom OPZP-PO2-14-1, riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a, kde je to umožnené, aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

V prípade, ak by žiadateľ realizoval verejné obstarávanie prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zamestnancov mimo pracovného pomeru (Dohoda o vykonaní práce/Dohoda o pracovnej činnosti), je možné tieto výdavky ako oprávnené zaradiť do rozpočtu projektu v rámci skupiny výdavkov – 610 620 Osobné náklady (výdavky na mzdy vlastných zamestnancov – platí výlučne pre subjekty verejného sektora) alebo do skupiny – 637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru – platí pre subjekty verejného aj súkromného sektora). V tejto súvislosti upozorňujeme na povinnosti a obmedzenia, ktoré sa v zmysle Definície oprávnených výdavkov týkajú žiadateľa pri stanovovaní mzdových výdavkov.

Vyššie uvedený text teda znamená, že výdavky na externé zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa hlavných alebo podporných aktivít sú neoprávnené okrem prípadu, kedy žiadateľ realizuje verejné obstarávanie prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zamestnancov mimo pracovného pomeru.

 

žeme ako obec žiadať o dotáciu na reguláciu toku?
V rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami môžu vystupovať ako oprávnení žiadatelia tie mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, pričom oprávnenými aktivitami sú preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä:

A. technické a biotechnické opatrenia v povodí a na sezónnych vodných tokoch spomaľujúce odtok vôd z povodia,

B. výstavba a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie potrebných technických parametrov ochrany pred povodňami, vrátane odstraňovania sedimentov z vodných nádrží I. a II. kategórie a z úsekov prítokov v dosahu ich ovplyvnenia vzdutím vody,

C. úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami.

 

Je prekopanie kanálov a budovanie dažďovej kanalizácie vedľa miestnych komunikácií a štátnej cesty oprávnenou aktivitou v rámci opatrenia 2.1?
Dažďové kanalizácie ani kanály budované vedľa cesty nepatria medzi preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v zmysle Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2, Operačný cieľ 2.1, a teda sú považované za neoprávnené.

 

že obec žiadať finančné prostriedky na vybudovanie stanice na prečerpávanie vnútorných vôd?
Aktivity zamerané na výstavbu zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd spadajú pod operačný cieľ 2.1, I. skupina B oprávnených aktivít, pričom musia byť uvedenými aktivitami dosiahnuté potrebné technické parametre ochrany pred povodňami.

Vnútorné vody sú v zmysle zákona o ochrane pred povodňami vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku.

V prípade splnenia vyššie uvedeného, je možné považovať uvedenú aktivitu za oprávnenú. Avšak obec ako žiadateľ musí mať úsek/ucelenú časť vodného toku dotknutého aktivitami projektu od správcu v nájme alebo výpožičke podľa § 51, ods. 2 vodného zákona.

 

V rámci prioritnej osi č. 2 Ochrana pred povodňami, 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami je potrebné uviesť hodnoty ukazovateľov plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou, počet osôb, ktorí sú chránení pred povodňami a počet novovytvorených pracovných miest – sú zadané minimálne možné ukazovatele alebo hranice?
Nie sú stanovené minimálne hodnoty merateľných ukazovateľov príslušného projektu. Jedná sa o hodnoty, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

Bližšie informácie o uvádzaní merateľných ukazovateľov sú uvedené v materiáli Príručka pre žiadateľa o NFP pod 50 MEUR, ktorá je zverejnená ako súčasť relevantnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.