Výzva č. OPŽP-PO1-10-2 z 3.12.2010 (1.1., 1.2.)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

kód výzvy: OPŽP-PO1-10-2

Dňa 18.2.2011 Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie bližšie informuje žiadateľov o spôsobe vypĺňania tabuľky č. 9 Ciele projektu v žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS Portálu

Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte