Otázky z oblasti prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

 

 

V rámci kapitoly 5.1 Oprávnenosť žiadateľa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 sú ako oprávnené subjekty definované aj právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Súčasne je žiadateľ  v rámci prílohy žiadosti o NFP č. 11 Odborné podporné prílohy povinný predložiť Potvrdenie o registrácii v zmysle § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou a súčasne nedisponuje Potvrdením o registrácii v zmysle § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 oprávnený?

Pokiaľ ide o oprávnenosť žiadateľa zo súkromného sektora, v prvom prípade musí ísť o osobu oprávnenú na podnikanie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zároveň, keďže prevádzkovanie verejných kanalizácií spadá pod regulované činnosti, je potrebné, aby boli splnené podmienky podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, t.j. výkon regulovanej činnosti na základe potvrdenia o registrácii. Podľa § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu, je povinná požiadať úrad o registráciu na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. Túto povinnosť môže vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie preniesť na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzatvorené zmluvy o dodávke pitnej vody s odberateľmi a o odvádzaní odpadovej vody s producentmi a súčasne vedie oddelenú účtovnú evidenciu regulovaných činností. Vzhľadom na uvedené musí byť držiteľom registrácie sám žiadateľ alebo prevádzkovateľ. V prípade, ak žiadateľ nemôže predložiť povinnú prílohu ŽoNFP – Potvrdenie o registrácii v zmysle § 23 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, je povinný v zmysle inštrukcií v Príručke pre žiadateľa predložiť Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy vrátane zdôvodnenia. V zdôvodnení žiadateľ uvedie, či bude verejnú kanalizáciu prevádzkovať prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom potvrdenia o registrácii, alebo uvedie objektívne dôvody, pre ktoré žiadateľ a ani prevádzkovateľ k dátumu predloženia žiadosti o NFP nespadajú do pôsobnosti zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, a teda nemôžu požiadať o registráciu. V prípade splnenia vyššie uvedených ako aj ďalších vo výzve zadefinovaných podmienok bude žiadateľ považovaný za oprávneného žiadateľa.

 

Akým spôsobom je potrebné postupovať pri predkladaní povinnej prílohy č. 3 ŽoNFP – Účtovná závierka (všetky výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) v prípade, že účtovnú závierku za posledné ukončené účtovné obdobie (rok 2013) Daňový úrad nepotvrdí, keďže v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa účtovné závierky za rok 2013 povinne zverejňujú v Registri účtovných závierok?

V prípade, ak žiadateľ nemôže z objektívnych dôvodov predložiť povinnú prílohu ŽoNFP – Účtovná závierka (všetky výkazy) za posledné ukončené účtovné obdobie potvrdená príslušným Daňovým úradom (v prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona o účtovníctve), je povinný v zmysle inštrukcií v Príručke pre žiadateľa predložiť Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy vrátane zdôvodnenia.Vzor Čestného vyhlásenia žiadateľa o nerelevantnosti prílohy je zverejnený v rámci dokumentov vyhlásenej výzvy.

Zároveň žiadatelia, ktorí nemajú povinnosť auditu v zmysle zákona o účtovníctve, sú povinní predložiť čestné vyhlásenie, že sa na nich táto povinnosť nevzťahuje.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť, že RO pre OP ŽP si vyhradzuje právo z dôvodu potreby overenia splnenia podmienok poskytnutia pomoci vzťahujúcich sa k predmetnej výzve (v prípade účtovných závierok z dôvodu zabezpečenia prístupu RO pre OP ŽP k údajom a informáciám v nich uvedených) vyžiadať si v rámci kontroly formálnej správnosti doplňujúce informácie, resp. ďalšie doklady.

 
V bode 5.3 výzvy s kódom OPŽP-PO1-13-1 je definovaná oprávnenosť realizácie aktivít projektu. V texte sa píše: „Prioritne  budú  podporované  projekty  I.,  II.  a III.  skupiny  aktivít,…..“ Znamená tento text, že oprávnenými aktivitami predkladanej ŽoNFP môžu byť aj iné aktivity (napr. IV,V,VI) v rámci  ktorých  nebolo  v čase  predloženia  žiadosti  o NFP  zabezpečené  pripojenie  na verejnú  kanalizáciu  85  %  a  viac  existujúcich  producentov  odpadových  vôd?

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-13-1 je v kapitole 5.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu uvedené, že pre výzvu sú oprávnené aktivity I., II. a III. skupiny aktivít, t.j. súhrnne výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO vyššie.

V súlade s Programovým manuál OP ŽP vo verzii 8.2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zverejnenej výzvy, finančná podpora bude poskytnutá iba projektom, ktoré riešia odvádzanie odpadových vôd v rámci aglomerácie (aglomerácie z prílohy č.1 Programového manuálu), a to za podmienky, že:

a) zabezpečujú pripojenie na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd (podľa Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS) alebo minimálne 80 % existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85 % je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok, ekonomicky neefektívna a zároveň

b) ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

 

Naša obec sa nenachádza v zozname aglomerácií v rámci prílohy č. 1 Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie, avšak v súčasnosti je veľkosť obce 2300 ekvivalentných obyvateľov. Bola by takáto obec oprávnená na výstavbu kanalizácie v rámci skupiny oprávnených aktivít IV. Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách  od 2 000 EO do 10 000 EO, keď v súčasnosti je veľkosť obce 2 300 EO?
V prípade, že obec nie je uvedená v rámci prílohy č. 1 Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie, nie je možné považovať aktivitu vybudovania kanalizácie za oprávnenú v rámci skupiny oprávnených aktivít č. IV v rámci operačného cieľa 1.2 a to ani napriek skutočnosti, že predmetná aglomerácia/obec má v súčasnosti viac ako 2000  EO.

 

V rámci žiadosti o NFP plánujeme vybudovať aj kanalizáciu v mestských častiach, ktoré v súlade so štatútom mesta administratívne patria pod dané mesto, ktoré je uvedené v zozname aglomerácií. Je vybudovanie kanalizácie v daných mestských častiach oprávnené? Je možné považovať takéto mestské časti za súčasť aglomerácie?
Dané mestské časti, hoci administratívne patria pod mesto, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie nie je možné automaticky považovať za súčasť aglomerácie. Na to, aby aktivita vybudovania kanalizácie v rámci oprávnených aktivít I. –  IV., operačného cieľa 1.2 bola považovaná za oprávnenú aktivitu, musí byť splnená podmienky, že riešená mestská časť nesmie byť vzdialená od súvisle zastavaného územia o viac ako 500 metrov. V prípade, že daná mestská časť je vzdialená od súvisle zastavaného územia mesta vo vzdialenosti väčšej ako 500m, nie je možné považovať výstavbu kanalizácie v danej mestskej časti za oprávnenú aktivitu.

 

Ako je potrebné preukázať, že riešená mestská časť patrí do aglomerácie?
V rámci prílohy č. 16 Príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia, žiadateľ predkladá mapový podklad – situáciu s príslušnou mierkou, z ktorej bude zrejmé či riešená mestská časť, ktorá je predmetom realizácie projektu nie je od súvisle zastavaného územia mesta vzdialená viac ako 500 m. Je možné graficky označiť, resp. do danej mapy zakresliť súvisle zastavané územie, a riešené územie v rámci projektu a uviesť vzdialenosť v metroch, pričom tento údaj musí zodpovedať relevantnej mierke. Vo všeobecnosti nie je striktne stanovený vzor prílohy a v odôvodnených prípadoch si riadiaci orgán v rámci kontroly formálnej správnosti vyžiada podpornú dokumentáciu, ktorú však v rámci výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí bližšie špecifikuje.

 

Je oprávnená aktivita výstavby kanalizácie a vodovodu aj v rámci plánovanej IBV?
V rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačných cieľov 1.1 a 1.2 existujú obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom, ktoré sú uvedené v rámci programového manuálu ako aj v rámci  každej výzvy.

Pre operačný cieľ 1.1 v nadväznosti na položenú otázku platí obmedzenie, že za oprávnený výdavok bude posúdený výdavok na vodárenské zariadenie náklad pre obyvateľov preukázateľne bývajúcich v danej lokalite v roku 2004 (vrátane priemyslu, služieb a podobne), plus nárast počtu nových obyvateľov k termínu podania žiadosti o NFP a tiež aj kapacita pre reálne zahájené stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod. Kapacita pre výhľadový stav nad rámec uvedeného bude považovaná za neoprávnený náklad.

Pre operačný cieľ 1.2 v nadväznosti na položené platí analogicky obmedzenie, že za oprávnený náklad bude v žiadosti posúdený náklad na verejnú kanalizáciu pre producentov preukázateľne bývajúcich a produkujúcich znečistenie v danej lokalite v roku 2004 (vrátane priemyslu, služieb a pod.), plus nárast počtu nových producentov k termínu podania žiadosti a tiež aj kapacita pre reálne zahájené stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod.

 

V rámci plánovanej žiadosti o NFP chceme riešiť ulicu, ktorá však v roku 2004 neexistovala, administratívne však patrí pod mesto, ktoré bude žiadateľom. Žiadateľ je zaradený do zoznamu aglomerácií v rámci prílohy č. 1 Programového manuálu. Je budovanie kanalizácie na tejto ulici oprávnené v rámci IV. skupiny oprávnených aktivít?
Všeobecne pre určenie, či daná riešená časť patrí pod aglomeráciu uvedenú v prílohe č. 1 Programového manuálu, je potrebné preukázať, že riešené územie nie je od súvisle zastavaného územia vo vzdialenosti väčšej ako 500 m, či už ide o ulicu, mestskú časť, sídlisko… V prípade, že v roku 2004 (kedy boli stanovené aglomerácie uvedené v prílohe č. 1 Programového manuálu) dotknutá ulica neexistovala, avšak v súčasnosti nie je vzdialená od súvisle zastavaného územia o viac ako 500 m, je možné konštatovať, že patrí do aglomerácie a táto aktivita môže byť považovaná za oprávnenú aktivitu za súčasného splnenia všetkých ostatných podmienok oprávnenosti.

 

Je možné predložiť žiadosť o NFP v rámci operačného cieľa 1.1, II. skupina aktivít so zameraním na dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity vodárenských sústav bez toho, aby v rámci tejto predloženej žiadosti bolo realizované aj odkanalizovanie obce?
Ak z § 36 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vyplýva potreba zabezpečiť stanoveným spôsobom nakladanie s odpadovými vodami (ich odvádzanie a čistenie) v aglomeráciách v riešenom území projektu (aglomerácie uvedené v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP) žiadosť pre II. skupinu aktivít operačného cieľa 1.1 je oprávnená len v prípade, ak nakladanie s odpadovými vodami je súčasťou predloženej žiadosti, resp. ak už je vyriešené (t.j. v aglomerácii z prílohy č. 1 Programového manuálu je zabezpečené pripojenie na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd, alebo min. 80 % existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85 % je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť pri zohľadnení miestnych podmienok, ekonomicky neefektívna a zároveň ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z.).

 

Žiadam Vás o poskytnutie informácie v súlade s vydokladovaním majetkovo právnych vzťahov v rámci prioritnej osi 1 OP ŽP (vodovody, kanalizácie), a to konkrétne dočasného záberu pôdy. Je možné, aby súčasťou prílohy žiadosti pri dočasnom zábere pôdy boli LV vygenerované z katastrálneho portálu keďže u všetkých parciel platí stav aký je na katastrálnom portáli? Samozrejme súčasťou žiadosti budú súhlasy vlastníkov parciel, ktorých sa dočasný záber týka.
V opa
čnom prípade by sme museli vynaložiť nemalé finančné prostriedky za kolkové známky na LV pri dočasnom zábere pôdy.
V prípade dokladovania majetkovo – právnych vzťahov je potrebné riadiť sa dokumentom Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci, ktorý tvorí prílohu relevantnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. V dokumente je taktiež uvedené, že pri dokladaní výpisu z listu vlastníctva je postačujúce doložiť výpis z listu vlastníctva vytlačený z katastrálneho portálu www.katasterpotal.sk, pričom je potrebné, aby na výpise z listu vlastníctva boli vyžiadané aj ťarchy.

 

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu kanalizácie ak v rámci aglomerácií podľa  Prílohy č. 1 Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie sú uvedené viaceré obce? Je žiadateľom jedna obec a tie druhé sú partneri, alebo je potrebné vytvoriť účelové združenie?
Príloha č. 1 Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie predstavuje zoznam aglomerácií z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Podpora bude poskytnutá projektom, ktoré riešia celú aglomeráciu. Je preto žiaduce, aby boli predkladané žiadosti, ktoré riešia celú aglomeráciu a tou budú následne plnené záväzky SR voči EÚ. Je na rozhodnutí obcí, ktoré vytvárajú aglomeráciu podľa Prílohy č. 1, či žiadateľom bude jedna z týchto obcí na základe dohody s ďalšími obcami, alebo si vytvoria účelové združenie obcí. Podmienky pre uvedené subjekty sú však rozdielne. Obec je prijímateľ pomoci z verejného sektora, združenie zo sektora súkromného.

 

Z akých nástrojov budú podporené obce pod 2000 EO v období 2007-2013?
Relevantnou „koncepciou“ je Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Text uvedeného dokumentu je prístupný na linku:
/pics/upload/users/admin/File/new/03bOPZPpriloha_03.doc
V súvislosti s Vašou otázkou „ z akých nástrojov budú podporené obce pod 2000 EO v období 2007-13“ si Vás dovoľujem informovať o nasledovných možnostiach:

  • Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie pre Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ – limitované možnosti v rámci V. a VI. skupiny oprávnených aktivít:
  • V. skupina oprávnených aktivít: Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná minimálne na 80% (celej predmetnej aglomerácie) a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO (obce neuvedené v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP) podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Vodného plánu Slovenska;
  • VI. skupina oprávnených aktivít: Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO (obce neuvedené v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP) v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.
  • Environmentálny  fond, kde môžu byť podporované aktivity ochrany a využívania vôd ako aj prevencie pred povodňami formou dotácie zo ŠR SR, alebo formou výhodného úveru. Bližšie informácie získate na www.envirofond.sk.
  • Regionálny operačný program prioritná os 4. Regenerácia sídiel.
  • Podrobnejšie informácie získate na www.ropka.sk, alebo na príslušných útvaroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre ROP.
  • Program rozvoja vidieka, ktorý koordinuje Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, os.3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. Bližšie info: http://www.apa.sk/index.php?navID=121