Feb
21

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č.6

zaklad stvorlistok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 21. februára 2014 vydalo Informáciu č. 6 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu/projektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) z prostriedkov poskytnutých v rámci štrukturálnych fondov  a kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Znenie Informácie …

Čítať ďalej »

Feb
03

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 1. februára 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 8/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Feb
03

Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.4

zaklad EU

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.4 platnú od 01.02.2014.   Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä: zapracovania zmien z aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.0, platnej od 01.02.2014 –      úprava postupu pre aplikovanie pravidiel systému predfinancovania, t.j. …

Čítať ďalej »

Jan
02

Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.3, platnú od 01.01.2014.   Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä: –    zriadenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014, ktorým sa stane Slovenská agentúra životného prostredia. Na Slovenskú agentúru životného prostredia budú delegované činnosti súvisiace …

Čítať ďalej »

Jan
02

Usmernenie poskytovateľa č. 7 pre OPŽP

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 7. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”

Aug
22

Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO1-13-1

zaklad PO1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1 …

Čítať ďalej »

Aug
15

Informácia č. 5 pre prijímateľov OPŽP

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 15. augusta 2013 vydalo Informáciu č. 5 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne obmedzenia lehôt na poskytovanie súťažných podkladov VO. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Aug
12

Upozornenie pre užívateľov ITMS portálu

Centrálny koordinačný orgán informuje, že vzhľadom k tomu, že od 10.08.2013 sa pred vstupom na webovú stránku www.itms.sk zobrazuje notifikácia s oznamom o expirácii doteraz platného SSL certifikátu, túto notifikáciu je potrebné potvrdiť súhlasom, pričom užívatelia môžu naďalej bez problémov vykonávať činnosti ako doteraz. Predpoklad trvania tohto stavu je podľa vyjadrenia dodávateľa 5–7 dní.  

Aug
09

Usmernenie poskytovateľa č. 6/2013

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 9. augusta 2013 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 6/2013. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Júl
31

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO4-12-1

zaklad PO4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. júla 2013 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 …

Čítať ďalej »

Staršie «

» Novšie