«

»

Nov
04

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3

zaklad opzp

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.3 platnú od 04.11.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

  • aktualizácie pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami
  • doplnená povinnosť Prijímateľa oznámiť  a predložiť dokumentáciu pri zmene statusu – platiteľ DPH.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.