«

»

Nov
10

Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

header

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.