«

»

Nov
04

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015.

Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007 – 2013.
Usmernenie obsahuje prehľad o základných povinnostiach prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013, dáva do pozornosti prehľad činností, ktoré majú byť vykonané do ukončenia, prípadne po ukončení realizácie aktivít projektu, ozrejmuje povinnosti prijímateľa v súvislosti s finančným ukončením projektu ako aj v období udržateľnosti.

Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov NFP z OP ŽP a nadväzuje, prípadne dopĺňa Príručku pre prijímateľa v jej aktuálne platnom znení.

Plné znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty“.