«

»

Aug
05

Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia 3.6

zaklad opzp

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.6 platnú od 01.08.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       aktualizácie Systému sumarizačných hárkov pre organizácie zriadené MŽP SR;

–       upresnenia Zoznamu požadovaných príloh k účtovným dokladom v rámci pracovnoprávnych vzťahov;

–       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

–       rozšírenia delegovaných činností súvisiacich s administráciou ukončených projektov na základe Dodatku č.1 k Splnomocneniu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013;

–       doplnenia predmetu kontroly na mieste;

–       doplnenia novej kapitoly 13.1 Ukončenie realizácie projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013.

 

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

obsahuje aktualizovanie nasledovných príloh príručky:

Príloha č. 6.1                      Plán predkladania ŽoP

Príloha č. 7.1                      Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

 

 

Viac podrobností nájdete na linke https://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.