Výzva č. OPŽP-PO4-11-2 zo 4.11.2011 (4.4)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

kód výzvy: OPŽP-PO4-11-2

 

 

Prílohy:

 

 

 

 

Podporné dokumenty a informácie

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte