Výzva č. OPŽP-PO4-11-4-LSKxP z 22.12.2011 (4.1 a 4.2)

UPOZORNENIE!

Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP dňa 14. februára 2012 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-4-LSKxP. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť zoznam ukazovateľov pre určenie relevantnosti projektu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity v rámci výzvy kód OPŽP-PO4-11-4-LSKxP. Usmernením sa zmenil aj dokument Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-11-4-LSKxP v znení Usmernenia č. 1, ktorý je prílohou výzvy.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

 

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

 

kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP

o        Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o        Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

o        Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci

 

Prílohy:

o        Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o        Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o        Príloha 02a žiadosti o NFP – Test štátnej pomoci

o        Príloha 02b žiadosti o NFP – Podnik v ťažkostiach – prepočet

o        Príloha 02c žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť

o        Príloha 02d žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľka na výpočet prevádzkových výdavkov

o        Príloha 02e žiadosti o NFP – Finančné analýza – ukazovatele žiadateľa zo sektora VS a SS

o        Príloha 06 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub – vzor

o        Príloha 06 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub – vzor

o        Príloha 07 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – daň

o        Príloha 08 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – sociálne a zdravotné poistenie

o        Príloha 09 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné 1

o        Príloha 10 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností

o        Príloha 12 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona

o        Príloha 14 žiadosti o NFP – Sumarizácia verejných obstarávaní / obchodných verejných súťaží

o        Príloha 15 žiadosti o NFP – Vyhlásenie o sprístupnení informácií

o        Príloha 16 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nútená správa

o        Príloha 16 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – úpadok

o        Príloha 18 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o        Príloha 22 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000

o        Príloha 24 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie MSP

o        Príloha 25 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné 2

o        Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy

o        Príloha 1 k Metodike na vypracovanie finančnej analýzy – Finančná analýza tabuľková časť – VZOR

o        Príloha 02 k Príručke pre žiadateľa -Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

o        Príloha 1 zmluvy o poskytnutí NFP

o        Príloha 2 zmluvy o poskytnutí NFP

 

Podporné dokumenty a informácie

Operačný program Životné prostredie v 3.0

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v zmysle Usmernenia č. 1