Výzva č. OPŽP-PO4-11-1 z 2.2.2011 (4.1 a 4.2) ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

kód výzvy: OPŽP-PO4-11-1


Výzva bola zrušená dňa 24.2.2011


Dňa 18.2.2011 Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie bližšie informuje žiadateľov o spôsobe vypĺňania tabuľky č. 9 Ciele projektu v žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS Portálu
Prílohy:

Podporné dokumenty a informácie

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte