Otázky z oblasti prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo

V rámci Operačného cieľa 4. 2.  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, II. skupiny aktivít v rámci bodu E. je uvedené, že budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity. Taktiež v rámci III. skupiny oprávnených aktivít v rámci bodu A. je uvedené, že budú podporované projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity. Podľa čoho, resp. kto ma usmerní, či v mieste realizácie môjho projektu sú resp. nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity?
Pri zisťovaní uvedenej skutočnosti je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o poskytnutie informácie na Odbor odpadového hospodárstva Sekcie kvality životného prostredia MŽP SR, ktorý Vám poskytne aktuálne informácie o spracovateľských kapacitách. V žiadosti je potrebné uviesť základné informácie o Vašom projektovom zámere a ešte pred predložením samotnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vašu žiadosť o informáciu adresovať na:

Ministerstvo životného prostredie SR
Odbor odpadového hospodárstva
Sekcia kvality životného prostredia
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Stanovisko Odboru odpadového hospodárstva pri podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zároveň priložte k ostatným prílohám Žiadosti o NFP.

 

Pripravujeme projekt na výrobu environmentálne prospešných produktov formou recyklácie odpadu. Môžeme rátať s nejakou podporou od Vás?
V nadväznosti na Vaše otázky vo veci možnej podpory recyklácie odpadov zo strany Ministerstva životného prostredia SR si Vás dovoľujem informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR je novom programovom období 2007-2013 riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie. Prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie je v novom programovom období 2007-2013 možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie pre oblasť životného prostredia. V rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo Operačného programu Životné prostredie Operačný cieľ 4.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov je zameraný na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.  Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov má prioritu materiálové zhodnocovanie odpadov.  Prostredníctvom uvedeného cieľa sa navrhuje podporovať  výstavbu zariadení na zhodnocovanie odpadov podľa komodít uvedených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010 ako aj výstavbu zariadení zameraných na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov. Presné a podrobné podmienky čerpania pomoci z fondov EÚ, vrátane špecifikácie oprávnených žiadateľov podľa jednotlivých prioritných osí , prípadne operačných cieľov nájdete v textoch výziev výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie a z dokumentov, ktoré sú zverejnené v rámci výziev na webových stránkach www.opzp.sk a www.enviro.gov.