Výzva č. OPŽP-PO3-14-4 z 22. 12. 2014 (3.1, 3.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

Operačný cieľ 3.2 minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. 04. 2015 vydalo “Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-4”:

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO3-14-4, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-4, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP).

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-4 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP koncom 16. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie. 

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.

 

o Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

 

Prílohy:

o Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – test štátnej pomoci

o Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť

o Príloha 02c žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o Príloha 02d žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS/SS

o Príloha 02e žiadosti o NFP – Sumarizácia VO/OVS

o Príloha 02f žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o Príloha 07 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona

o Príloha 10 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o Príloha 13 žiadosti o NFP – Potvrdenie Natura 2000

o Príloha 16 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o Príloha 16 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

 

o Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu

o Príloha 01-1 k Príručke pre žiadateľa – Finančná analýza – tabuľková časť – VZOR

o Príloha 02 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 1 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy v rámci výzvy OPŽP-PO3-14-4

 

 

Podporné dokumenty a informácie

o Prílohy 1-18

o Mapové prílohy 1-13

o Príloha 1

o Príloha 2

o Príloha 3

o Príloha 4

o Príloha 5

 

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte