Výzva č. OPŽP-PO3-13-1 z 25.1.2013 (3.1, 3.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

a

Operačný cieľ 3.2: MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY VRÁTANE PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

 

kód výzvy: OPŽP-PO3-13-1

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 25. apríla 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-1. Cieľom usmernenia je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy, upraviť a spresniť vybrané časti Príručky pre žiadateľa, ako aj doplnenie ďalšej povinnej prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok preukazujúcej financovanie projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-1. Dátum uzavretia výzvy sa v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zmenil nasledovne: Dátum uzavretia výzvy: 13.05.2013.

 

  • Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-13-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa dopĺňa dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO3-13-1“, pričom aktualizovaná verzia s vyznačenými zmenami je k dispozícii na stiahnutie.
  • Usmernením sa dopĺňa dokument „Formulár žiadosti o NFP“, pričom aktualizovaná verzia je k dispozícii na stiahnutie.

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.


 

Prílohy:

 

 

Podporné dokumenty a informácie:

 

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte v znení Usmernenia č. 1

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte