Špecifická dokumentácia k veľkým projektom

Žiadosť o NFP

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 50 mil. EUR (veľké projekty) verzia I.

Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci