«

»

Jún
30

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.6 platnú od 01.07.2017.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
– úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,
– úpravy informácie o platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa,
– aktualizácie kapitoly Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov v nadväznosti na novelu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES k 01.06.2017.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.