«

Jan
29

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.7

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.7 platnú od 01.02.2021.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

– aktualizácie postupov pri predkladaní následných monitorovacích správ, z dôvodu ukončenia prevádzky verejnej časti ITMS.

Viac podrobností nájdete v časti ““Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa““.